Všeobecne záväzné nariadenia

Zobrazené:            
Vyberte rok:

Zobrazených je 292 nariadení:

Zobraziť všetky

 • VZN č. 01/2018

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Pezinok

 • VZN č. 18/2017

  o úhradách za sociálne služby a záujmovo – vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok

 • VZN č. 17/2017

  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

 • VZN č. 16/2017

  o určení školských obvodov

 • VZN č. 15/2017

  ktorým sa mení VZN č. 1/2017 (Prevádzkový poriadok pohrebísk v Pezinku)

 • VZN č. 14/2017

  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy

 • VZN č. 13/2017

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Pezinok v znení VZN č. 1/2016

 • VZN č. 12/2017

  o zákaze používania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach

 • VZN č. 11/2017

  o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

 • VZN č. 10/2017

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2007 o pamätihodnostiach mesta Pezinok, v znení neskorších VZN

 • VZN č. 09/2017

  o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Pezinok

 • VZN č. 08/2017

  ktorým sa ruší VZN č. 6/95 o vydávaní všeobecne záväzných nariadení

 • VZN č. 07/2017

  ktorým sa ruší VZN č. 9/2008 o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na území mesta Pezinok

 • VZN č. 06/2017

  ktorým sa ruší VZN č. 1/2003 o niektorých podmienkach držania psov, v znení neskorších zmien

 • VZN č. 05/2017

  o používaní pyrotechnických výrobkov

 • VZN č. 04/2017

  o určení názvov nových ulíc a doplnení VZN č. 4/2007 o určení názvov ulíc v meste Pezinok

 • VZN č. 03/2017

  o verejnom poriadku

 • VZN č. 02/2017

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2016 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj

 • VZN č. 01/2017

  ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk v Pezinku

 • VZN č. 12/2016

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 o dočasnom parkovaní v meste Pezinok

« Späť 1 2 3 4 5 ... 15 Ďalej »