Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 25. 04. 2017

Zverejnené od 18. 04. 2017 do 25. 04. 2017 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 25. apríla 2017 (utorok) o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie
 2. Vyhodnotenie kultúrneho života v meste za rok 2016
 3. Vyhodnotenie plnenia uznesení MsZ v Pezinku za rok 2016
 4. Vyhodnotenie vybavovania sťažností a petícií za rok 2016
 5. Vyhodnotenie hospodárenia v mestských lesoch za rok 2016 a stanovisko HK
 6. Správa o delikvencii na území mesta a správa o činnosti Mestskej polície Pezinok za rok 2016; Správa  OO PZ Pezinok o bezpečnosti a delikvencii v meste za rok 2016 a návrh opatrení; analýza prejednaných priestupkov Okresným úradom Pezinok, OVVS za rok 2016
 7. Informácia o stave pasportizácie majetku Mesta Pezinok k 31.12.2016
 8. Vyhodnotenie stavu životného prostredia a verejnej zelene za rok 2016
 9. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 21.02.2017 do 31.03.2017
 10. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 eur
 11. Stav prípravy investičných zámerov na rok 2017
 12. Návrh na zaradenie SÚKROMNEJ MATERSKEJ ŠKOLY, Ľudovíta Rajtera 10, Pezinok, do siete škôl a školských zariadení k 01.09.2018
 13. Návrh na zaradenie SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY, Kukučínova 4 Pezinok a Školského klubu detí a výdajne školskej jedálne pri Súkromnej základnej škole, Kukučínova 4, Pezinok do siete škôl a školských zariadení k 01.09.2018
 14. Návrh na nadobudnutie pozemkov od Slovenskej republiky v správe MV SR (pod budúcim cyklochodníkom Pezinok – Limbach, popri SOŠ PZ na Fajgalskej ceste)
 15. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku prístupného z Rázusovej a Jilemnického ulici v Pezinku
 16. Prevody a nájmy nehnuteľností
 17. Návrh na zmenu osobitnej podmienky v Zmluve o nájme bytu na Zumberskej ul. č.1
 18. Rôzne
 19. Informácie z činnosti MsÚ a ÚHK
 20. Informácie primátora
 21. Interpelácie poslancov