Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 29. 06. 2017

Zverejnené od 19. 06. 2017 do 29. 06. 2017 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29. júna 2017 (štvrtok) o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie
 2. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2016 a stanovisko HK
 3. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2016, stanovisko DR a stanovisko HK
 4. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia pre TV PEZINOK, s.r.o. – transfer na krytie záporného vlastného imania
 5. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. za rok 2016, stanovisko DR a stanovisko HK
 6. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum, p.o. za rok 2016 a stanovisko HK
 7. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia (PKC p.o. zvýšenie príspevku na rok 2017)
 8. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb, p.o. za rok 2016 a stanovisko HK
 9. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum, p.o. za rok 2016 a stanovisko HK
 10. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 31.3.2017
 11. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 1.4.2017 do 31.5.2017
 12. Zmeny vo vymáhaní pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 eur (dátum spracovania k 31.05.2017)
 13. Návrhy na odpis pohľadávok (Unitex, s.r.o., Bielovce; Mária Augustovičová, Pezinok)
 14. Návrh na prijatie rozpočtových opatrení
 15. 15.1.  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Pezinok
  15.2.  Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Mesta Pezinok a náležitosti písomnej prihlášky
 16. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra  na II. polrok 2017
 17. Vyhodnotenie činnosti poľovníckych združení za rok 2016
 18. Návrh VZN č. 10/2017 o zákaze používania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach
 19. Návrh VZN č. 11/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2007 o pamätihodnostiach
 20. Návrh VZN č. 12/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
 21. Návrh na schválenie podmienok dohody o zrušení kúpnej zmluvy a uzatvorenie nájomnej zmluvy (2-izbový byt na ul. L. Novomeského 6)
 22. Informácia o plánovaných a vykonaných rekonštrukciách školských budov a zariadení v majetku Mesta Pezinok
 23. Nadobudnutie pozemkov od Ministerstva vnútra, pod cyklochodníkom Pezinok-Limbach, popri policajnej škole na Fajgalskej ulici
 24. Návrh na majetkoprávne usporiadanie pozemku v lokalite Starý dvor
 25. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže a návrh na vyhlásenie novej o.v.s. (Dom Za dráhou)
 26. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže a  návrh na vyhlásenie novej o.v.s. (Dom s pozemkom na Holubyho ul. 23)
 27. Návrh na vyhlásenie o.v.s. na predaj pozemkov pod Cajlanským ihriskom
 28. Prevody a nájmy nehnuteľností
 29. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov
 30. Návrh na pridelenie mestských nájomných bytov
 31. Rôzne
 32. Informácie z činnosti MsÚ a HK
 33. Informácie primátora
 34. Interpelácie poslancov