Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 28. 09. 2017

Zverejnené od 13. 09. 2017 do 28. 09. 2017 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam


Mesto Pezinok

PROGRAM
mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28. septembra 2017 (štvrtok) o 18.00 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie
  2. Schválenie komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Mesta Pezinok
  3. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Pezinok