Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 05. 10. 2017

Zverejnené od 13. 09. 2017 do 05. 10. 2017 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 5. októbra 2017 (štvrtok) o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie
 2. Návrh VZN č. 12/2017 o niektorých podmienkach držania psov
 3. Návrh VZN č. 13/2017 o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach
 4. Návrh VZN č. 14/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Pezinok, v znení VZN č. 1/2016
 5. Návrh VZN č. 15/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy
 6. Návrh VZN 16/2017, ktorým sa mení VZN č. 1/2017 (Prevádzkový poriadok pohrebísk v Pezinku)
 7. Návrh VZN č. 17/2017 o určení školských obvodov
 8. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2017
 9. Informácia o hospodárení TV PEZINOK, s.r.o. za I. polrok 2017
 10. Informácia o hospodárení Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. za I. polrok 2017
 11. Informácia o hospodárení Mestského podniku služieb, p.o. za I. polrok 2017
 12. Informácia o hospodárení Pezinského kultúrneho centra, p.o. za I. polrok 2017
 13. Informácia o hospodárení Mestského múzea, p.o. za I. polrok 2017
 14. Informácia o príprave rozpočtu na rok 2018
 15. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach (za obdobie od 01.06.2017 do 31.08.2017)
 16. Návrh na prijatie rozpočtových opatrení
 17. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 eur
 18. Návrh na odpis pohľadávky spol. PADDOCK Pezinok
 19. Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy Jolly Homeschool, Kukučínova 4, Pezinok do siete škôl a školských zariadení
 20. Návrh na zaradenie Školského klubu detí pri Súkromnej základnej školy Jolly Homeschool, Kukučínova 4, Pezinok, do siete škôl a školských zariadení
 21. Návrh na zaradenie Výdajne školskej jedálne pri Súkromnej základnej škole Jolly Homeschool, Kukučínova 4, Pezinok, do siete škôl a školských zariadení
 22. Návrh aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Pezinok na roky 2017 – 2023
 23. Správa o stave zabezpečenia verejnoprospešných služieb za I. polrok 2017
 24. Návrh na zrušenie sociálnej služby (denného stacionára) Mesta Pezinok
 25. Kontrola plnenia uznesení za I. polrok 2017
 26. Prevody a nájmy nehnuteľností
 27. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov
 28. Návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov
 29. Rôzne
  29.01.  Návrh Redakčnej rady časopisu Pezinčan
  29.02.  Personálne zmeny v komisiách MsZ v Pezinku
  29.03.  Návrh na kofinancovanie projektu Telocvičňa na ZŠ Kupeckého
  29.04.  Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR
  29.05.  Návrh na schválenie projektu Zlepšenie vybavenia učební v ZŠ Kupeckého
  29.06.  Návrh na schválenie projektu Zlepšenie vybavenia jazykovej učebne v ZŠ Na bielenisku
 30. Informácie z činnosti MsÚ a HK
 31. Informácie primátora
 32. Interpelácie poslancov