Pracovníci Mestského úradu

Z dôvodu rekonštrukcie elektrickej a NET kabeláže na 2. poschodí Mestského úradu sú v termíne
10. 7. 2017 - 31. 8. 2017 presťahované niektoré oddelenia MsÚ
(zvýraznené červenou farbou).
Spoločné predčíslie  033/6901 + klapka
ÚTVAR PRIMÁTORA
primátor Mgr. Oliver Solga 100 1. poschodie, č. dv. 2
zástupca primátora Ing. Ján Čech 103 1. poschodie, č. dv. 6
zástupca primátora Ing. Miloš Andel 107 1. poschodie, č. dv. 7
asistentka primátora Bc. Bibiana Pilná, Mária Odehnalová 101 1. poschodie, č. dv. 2
Referát vzťahov s verejnosťou
referent cestovného ruchu a marketingu Mgr. Peter Vlasák 106 1. poschodie, č. dv. 10
referent, správca web stránky Peter Šafr 102 1. poschodie, č. dv. 9
referent vzťahov s verejnosťou - vodič Viliam Slimák 109 1. poschodie, č. dv. 9
referent vzťahov s verejnosťou, ATV Andrea Pikusová 127 1. poschodie, č. dv. 19
Referát matriky
referent matriky Martina Strezenická 133 (134) prízemie, č. dv. P20
referent matriky Anna Mihaľová 133 (135) prízemie, č. dv. P20
Referát evidencie obyvateľstva
referent overovania Barbora Krasulová 126 prízemie, č. dv. P15
referent evidencie obyvateľstva Alena Šindlerová 131 prízemie, č. dv. P19
Redakcia časopisu Pezinčan
šéfredaktor časopisu Pezinčan Mgr. art. Peter Brunovský 122 prízemie, č. dv. P6
Referát verejného obstarávania a projektového riadenia
referent VO a PR Mgr. Vlasta Cholujová 117 1. poschodie, č. dv. 10
ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA
hlavný kontrolór mesta Ing. Janka Sandtnerová 105 1. poschodie, č. dv. 16
ÚTVAR PREDNOSTU
prednosta Mgr. Miroslav Šebesta 110 1. poschodie, č. dv. 3
asistentka prednostu Ing. Patrícia Jauschová 111 1. poschodie, č. dv. 3
referent kancelárie prvého kontaktu a podateľne Miriam Poizlová 113 prízemie, č. dv. P15
referent podateľne a poskytovania informácií Alena Čaputová 114 prízemie, č. dv. P15
správca IT Alexander Pravda 115 1. poschodie, č. dv. 13
správca počítačovej siete Ing. Matej Sandtner 116 1. poschodie, č. dv. 13
referent personalistiky Viera Zvolenská 124 3. poschodie, č. dv. 56b
ODDELENIE MAJETKOVO - PRÁVNE
vedúca oddelenia Mgr. Renáta Gottschallová 200 3. poschodie, č. dv. 57
Právny referát
referent právnik Mgr. Peter Štetka 201 3. poschodie, č. dv. 57
referent právnik Mgr. Martina Sedláčková 202 3. poschodie, č. dv. 58
referent právnik JUDr. Zuzana Krajčovičová 207 3. poschodie, č. dv. 58
referent právnik Mgr. Tomáš Kulla 203 3. poschodie, č. dv. 56a
Referát podnikania a bytovej agendy
referent podnikania a bytovej agendy Zlatica Hagerová 205 3. poschodie, č. dv. 59
referent podnikania a bytovej agendy Dana Švorcová 206 3. poschodie, č. dv. 59
Referát správy majetku
referent správy majetku Daniela Snopeková 208 3. poschodie, č. dv. 56a
referent správy majetku Michaela Slimáková 209 3. poschodie, č. dv. 56c
referent správy majetku a registratúry Katarína Miháliková 210 3. poschodie, č. dv. 56c
referent nehnuteľností Jaroslava Solgová 211 3. poschodie, č. dv. 56d
ODDELENIE ŠKOLSTVA A SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI
vedúca oddelenia PhDr. Milada Hegyiová 300 prízemie, č. dv. P8
Referát sociálnej starostlivosti a kultúry
referent sociálnej starostlivosti Mgr. Beáta Plachá 302 prízemie, č. dv. P8
referent terénnej sociálnej práce Mgr. Jana Jurikovičová 304 prízemie, č. dv. P9
koordinátor aktivačných prác Jana Wilflingová 304 prízemie, č. dv. P9
referent terénnej sociálnej práce Mgr. Milan Hýll 304 prízemie, č. dv. P9
Školský úrad
metodik školského úradu PaedDr. Marcela Vargová 306 prízemie, č. dv. P21
referent školského úradu Viera Tóthová 305 prízemie, č. dv. P21
ODDELENIE VÝSTAVBY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
vedúci oddelenia Ing. Renata Klimentová 500 1. poschodie, č. dv. 15
Referát výstavby, realizácie a územného plánovania
vedúca referátu Ing. Zuzana Virgovičová 408 1. poschodie, č. dv. 19
referent výstavby a územného plánovania Ing. Peter Zvonár 401 1. poschodie, č. dv. 14
referent údržby majetku mesta Ing. Štefan Tančár 402 1. poschodie, č. dv. 9
referent cien a DTM Silvia Nestarcová 403 1. poschodie, č. dv. 19
referent úverov zo ŠFRB a výstavby Ing. Ľubica Mezeiová 400 1. poschodie, č. dv. 19
Referát životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy
vedúca referátu Ing. Oľga Moťovská 502 1. poschodie, č. dv. 15
referent dopravy Vladimír Záleský 501 1. poschodie, č. dv. 14
referent životného prostredia Ing. Jana Gubániová 503 1. poschodie, č. dv. 11
referent životného prostredia Mgr. Silvia Nestarcová 504 1. poschodie, č. dv. 11
ODDELENIE EKONOMIKY A MIESTNYCH DANÍ
vedúci oddelenia Ing. Alena Gusejnová 600 1. poschodie, č. dv. 12
Referát ekonomiky a účtovníctva
referent finančného účtovania Anna Acsaiová 611 1. poschodie, č. dv. 12
vedúca finančného účtovania Ing. Marianna Nádaská 603 1. poschodie, č. dv. 12
referent finančného účtovania Mgr. Eva Lišková 603 prízemie, č. dv. P6
referent účtovania a rozpočtu pre školstvo Drahoslava Pátková 604 3. poschodie, č. dv. 56b
referent účtovania školstva a vnútornej kontroly Anna Stašová 631 prízemie
referent účtovania majetku - mesto Mgr. Mária Čermáková 614 1. poschodie, č. dv. 12
referent účtovania majetku - školy Ing. Hana Belešová 614 1. poschodie, č. dv. 12
referent pokladne Soňa Sandtnerová 606 prízemie
Referát miestnych daní
vedúca referátu správy miestnych daní Ing. Linda Balejíková 612 1. poschodie, č. dv. 12
referent dane z nehnuteľností a dane za psa Viera Noskovičová 607 1. poschodie, č. dv. 12
referent miestnych daní Bc. Tomáš Nemčovič 608 1. poschodie, č. dv. 12
referent daňových exekúcií JUDr. Jana Kľúčiková 610 1. poschodie, č. dv. 12
referent - poplatky za odpad FO + odpady chaty Anna Urbanová 602 1. poschodie, č. dv. 12
referent - poplatky za odpad FO + PO Margita Vastlová 601 1. poschodie, č. dv. 12
Referát miezd a personalistiky
referent účtovania miezd Jana Patúcová 605 3. poschodie, č. dv. 56b
STAVEBNÝ ÚRAD
vedúci oddelenia Ing. Eva Popluhárová 700 1. poschodie, č. dv. 18
referent stavebného úradu Ing. Zuzana Vojčináková
Ing. Katarína Šilhárová
702
704
1. poschodie, č. dv. 18
referent stavebného úradu Ing. Bronislava Šimová
Ing. Jarmila Križanová
703
706
1. poschodie, č. dv. 18
referent evidencie stavebného úradu Rozália Klementovičová 705 1. poschodie, č. dv. 18