Pripravované projekty

ISRMO OPBK – Pezinok

Dňa 2. mája 2013 bola vyhlásená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, kód výzvy: OPBK/2013/1.1/12-ISRMO. Výzva sa týka predkladania integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí (ďalej iba ako „ISRMO“), ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu života v mestských oblastiach ohrozených alebo postihnutých fyzickým zničením a sociálnym vylúčením. Mesto Pezinok v rámci integrovanej stratégie „ISRMO OPBK – Pezinok“ podáva žiadosť o nenávratný finančný príspevok na štyri hlavné čiastkové projekty, a to

1. „ISRMO OPBK – Pezinok – Revitalizácia vychádzkovo-oddychovej zóny Na Bielenisku“
2. „ISRMO OPBK – Pezinok – Revitalizácia vychádzkovo-oddychovej zóny L. Novomeského“
3. „ISRMO OPBK – Pezinok – Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého 74“
4. „ISRMO OPBK – Pezinok – Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na Bielenisku“

V rámci integrovanej stratégie „ISRMO OPBK – Pezinok“ si mesto Pezinok v rámci čiastkového projektu „ISRMO OPBK – Pezinok – Socio-ekonomická analýza mesta Pezinok“ uplatní aj náklady vynaložené na vypracovanie Socio-ekonomickej analýzy mesta Pezinok, ktorá bola nevyhnutným predpokladom na podanie ISRMO.

Celková výška nákladov na realizáciu „ISRMO OPBK – Pezinok“ je 2.435.046,19 €. V prípade, ak bude uvedená integrovaná stratégia schválená poskytovateľom, mesto Pezinok má šancu získať vo forme nenávratného finančného príspevku až 95% zo sumy celkových oprávnených výdavkov na realizáciu integrovanej stratégie. Zvyšných 5% bude uhradených z prostriedkov mesta Pezinok. Pre prípad získania finančných prostriedkov je realizácia integrovanej stratégie predbežne naplánovaná na obdobie  10/2013 až 11/2014.


Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok

Dňa 11.03.2013 bola medzi Mestom Pezinok a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“. Na základe tejto Zmluvy, Mesto Pezinok môže čerpať finančné prostriedky z Operačného programu Bratislavský kraj až do výšky 473.730,59 Eur. Operačný program Bratislavský kraj je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR.

Predpokladáme, že verejné obstarávanie na realizáciu aktivít projektu bude ukončené do leta tohto roku. Samotná realizácia projektu by následne mala začať už v auguste. Prvé výsledky projektu budú verejnosti dostupné zrejme už koncom roka 2014.

Predmetom projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ je tvorba a spustenie nasledujúcich elektronických služieb:

 1. Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady;
 2. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti;
 3. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa;
 4. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva;
 5. Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady;
 6. Platenie miestnych daní;
 7. Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti;
 8. Vybavovanie sťažností a podnetov;
 9. Informovanie o územnom pláne;
 10. Elektronické verejné obstarávanie;
 11. Informovanie o verejnom obstarávaní;
 12. Poskytovanie súťažných podkladov pre verejné obstarávanie;
 13. Informovanie o činnosti obce;
 14. Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny;
 15. Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám;
 16. Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie;
 17. Vydávanie rybárskeho lístku;
 18. Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla;
 19. Elektronická úradná tabula;
 20. Povoľovanie ambulantného predaja.


Hlavným cieľom projektu je sprístupnenie elektronických služieb mesta a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti. Elektronizácia služieb samosprávy prispeje k rýchlejšej a efektívnejšej komunikácii obyvateľstva s Mesto pri vybavovaní agendy v rôznych životných situáciách.

Investícia do vašej budúcnosti  
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.