VinobranieVINOBRANIE

Nielen chlebom a vínom je človek živý, preto usporiadatelia tohto megapodujatia myslia aj na duševné pôžitky vo forme bohatého kultúrneho programu počas troch dní jeho trvania.
Ľudomír Herodek
novinár
Tradičné oberačkové slávnosti. Pestrá ponuka gastronomických špecialít s bohatým kultúrnym programom.

História podujatia
Prvé  správy o pezinských slávnostiach oberačiek pochádzajú z 13. stor. Počas hospodárskej recesie na prelome 19. a 20. stor. sa začiatky oberačiek slávili iba vo viechach. V roku 1934 mestská rada rozhodla o obnovení pezinských vinobraní. Tesne pred 2. svetovou vojnou sa táto tradícia prerušila a až v roku 1958 sa začali organizovať nové malokarpatské vinobrania.
Do roku 2004 sa v ich zabezpečovaní striedali Pezinok s Modrou. Od uvedeného roku sa usporadúvajú v Pezinku každoročne.

Miesto:
V uliciach centra Pezinka

Termín:
Každoročne, zvyčajne tretí septembrový predĺžený víkend (piatok - nedeľa).
Tento rok sa podujatie koná 22. - 24. 9. 2017.

Usporiadatelia:
Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7
Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42
 

Kontakty:
- stánkový predaj: Zlatica Hágerová, Mestský úrad Pezinok
   tel.: 033/6901 205, e-mail: zlatica.hagerova@msupezinok.sk
- kultúrny program: Ingrid Noskovičová, Pezinské kultúrne centrum
   tel.: 033/641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk