Priznanie k dani z nehnuteľností, za psa, predajné automaty a hracie prístroje

Táto informácia bola publikovaná od 04. 01. 2017 do 31. 01. 2017

Nakoľko sa blíži koniec termínu podania priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani  za nevýherné hracie prístroje t. j. do  31. januára 2017, upozorňujeme daňovníkov, u ktorých nastala zmena, aby si nezabudli podať priznanie k dani.
Pre zdaňovacie obdobie roka 2017 je rozhodujúci zápis v katastri nehnuteľností. Priznanie k dani sú povinní podať do 31. januára 2017 iba tí daňovníci, ktorí v čase od 2. 1. 2016 do 31. 12. 2016:

  • nadobudli nehnuteľnosť a budú k 1. januáru 2017 zapísaní v katastri nehnuteľností,
  • predali nehnuteľnosť a už nebudú k 1. januáru 2017 zapísaní v katastri nehnuteľností,
  • alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane.


Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na podanie priznania, sú kúpa nehnuteľností, predaj nehnuteľností, darovanie nehnuteľností, nehnuteľnosť nadobudnutá darom, zdedenie nehnuteľností,  nehnuteľnosť  nadobudnutá  dražbou,  rozvod  a  následné  rozhodnutie  súdu o majetkovom vysporiadaní, získanie právoplatného stavebného povolenia, získanie právoplatného   kolaudačného   rozhodnutia,   získanie  právoplatného  povolenia  na  zmeny v užívaní stavby, bytu alebo časti bytu, zbúranie stavby, pozemková úprava, dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností (min. 5 rokov), zmena výmery parcel.

Ak  počas  roka  nedošlo  k  žiadnym  zmenám  v  nehnuteľnostiach,  ktoré  vlastníte, máte v nájme, či užívate, priznanie k dani z nehnuteľností nepodávate.

Podať  priznanie  ste  povinní  aj vtedy, ak ste nehnuteľnosť síce nadobudli už v predchádzajúcich rokoch, ale doteraz ste ešte priznanie nepodali.

Termín podania priznania je do 31. januára 2017 a je potrebné ho podať na predpísaných tlačivách, ktorého vzor ustanovilo MF SR všeobecne záväzným predpisom. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť u správcu dane na prízemí v kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu Pezinok, prípadne ich nájdete na internetovej stránke mesta. Ak daňovník nepodá priznanie k dani, prípadne nedodrží  termín na podanie priznania, správca dane je povinný daňovníkovi uložiť pokutu.

 


Bližšie informácie:

odd. ekonomiky a miestnych daní