Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v roku 2017

Táto informácia bola publikovaná od 12. 01. 2017 do 31. 12. 2017

Podľa ustanovenia § 3a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

V súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov a na základe požiadaviek právnických osôb prevádzkujúcich autonómne systémy varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb (ďalej len „autonómny systém“), bude preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania vykonané v nasledovných termínoch.


TERMÍNY PRESKÚŠANIA:
Dátum Čas Varovacia a vyrozumievacia sieť civilnej ochrany Autonómne systémy
Elektromotorické sirény Elektronické sirény
13.01.2017 12:00 hlasitá skúška
10.02.2017 12:00 hlasitá skúška
10.03.2017 12:00 hlasitá skúška
21.04.2017 12:00 hlasitá skúška
12.05.2017 12:00 hlasitá skúška
09.06.2017 12:00 hlasitá skúška hlasitá skúška hlasitá skúška
14.07.2017 12:00 hlasitá skúška
11.08.2017 12:00 hlasitá skúška
08.09.2017 12:00 hlasitá skúška
08.09.2017 8:00 - 16:00 hlasitá skúška sirén hovorovou informáciou (mikrofón)
13.10.2017 12:00 hlasitá skúška
10.11.2017 12:00 hlasitá skúška
08.12.2017 12:00 hlasitá skúška

 


SPÔSOB AKTIVÁCIE SIRÉN
  1. Aktiváciu elektromotorických sirén v stanovených termínoch vykoná obsluha ručne na ZŠ s MŠ Orešie 3 Pezinok.
  2. Aktiváciu elektronických sirén vykoná okresný úrad v sídle kraja prostredníctvom rádiového ovládania.