Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Táto informácia bola publikovaná od 10. 04. 2017 do 29. 05. 2017

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zist'ovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)  v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zis ť ovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2016 (EU SILC 2005 - 2016). Ciel'om tohto projektu je vytvoriť  spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 vybraných takmer 500 obcí, medzi nimi aj mesto Pezinok. Do zisťovania je zaradených cca 6000 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 10. apríla do 29. mája 2017.

V tomto období vybrané domácnosti v meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať  sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na t. č. 02/692 50 410 - Ing. Silvia Tomkovičová.