Udeľovanie mestských ocenení v Pezinku

Táto informácia bola publikovaná od 15. 06. 2017 do 25. 06. 2017

V stredu 14. 6. 2017 sa v Pezinku uskutočnilo niekoľko podujatí venovaných 370. výročiu udelenia výsad Slobodného kráľovského mesta, ktorých súčasťou bolo aj odovzdanie mestských ocenení niekoľkým významným občanom a jednému kolektívu. Zároveň bol pred mestským úradom zasadený dub a na fasádu Mestského úradu bola osadená pamätná tabuľa, pripomínajúcu toto významné jubileum. Pezinčania si pripomenuli aj 70. výročie osadenia základného kameňa a začatia výstavby budovy mestského úradu, ktorý dodnes slúži svojmu účelu.

Ako vo svojom príhovore pripomenul primátor mesta Oliver Solga: ... „udelenie výsad Slobodného kráľovského mesta bolo dôležitým impulzom pre formovanie samosprávnych orgánov a riadenie mesta volenými zástupcami občanov. Spolu so základnými právami a slobodami však prišla aj povinnosť a zodpovednosť pri správe vecí verejných. Byť Pezinčanom znamenalo rovnako vyznamenanie ako aj záväzok. Napríklad len získať domovské právo trvalo roky a bolo vydávané na základe opakovaného overovania si mravnej a morálnej bezúhonnosti žiadateľa, ako aj jeho odbornej spôsobilosti v niektorom z množstva remesiel, v baníctve alebo vinohradníctve“...


Jednotlivé ocenenia získali:

Čestné občianstvo mesta Pezinok

 • Hedviga Zárubová – in memoriam, ocenenie získava za statočný a vysoko humánny postoj počas druhej svetovej vojny, kedy dlhodobo ukrývala štvorčlennú židovskú rodinu a tým jej zachránila život. Izraelský štát ju ocenil vyznamenaním Yad Vashem – spravodlivý medzi národmi.
 • Ján Liďák – profesor, vedecký pracovník, rektor Vysokej školy politických a spoločenských vied v Kutnej Hore, pezinský rodák. Patrí k zakladajúcim členom vedného odboru politológie v Československu. Ocenenie získava za dlhoročnú pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť.


Medaila so stužkou „Za zásluhy o rozvoj mesta“

 • Renáta Hermysová – keramikárka, ktorá tvorivo rozvíja tradície ľudovej keramickej tvorby, v duchu habánskej a modranskej majoliky. Ocenenie získava za keramickú tvorbu, významné podnikateľské aktivity (najlepšia živnostníčka Slovenska 2015) a zamestnávanie zdravotne hendikepovaných občanov.
 • Juraj Turcsány – dlhoročný riaditeľ Okresného archívu v Modre. Ocenenie získava za odbornú činnosť a spoluautorstvo mnohých publikácií zaoberajúcich sa históriou malokarpatského regiónu, s prihliadnutím na vydanie knihy Archív na okraji mesta.
 • Ladislav Dovičovič – dlhoročný riaditeľ Strednej policajnej školy v Pezinku. Ocenenie získava za dlhoročnú riadiacu a pedagogickú činnosť a osobný vklad pri výchove a vzdelávaní mladých policajtov.
 • Základná škola Jána Kupeckého – ocenenie získava kolektív pracovníkov za dlhoročné vynikajúce výsledky vo výchovnovzdelávacom procese, s prihliadnutím na úspešné rozvíjanie odkazu barokového maliara Jána Kupeckého medzi mladými ľuďmi.


Cena Jozefa Ľudovíta Holubyho

 • Viera Eliašová – vysokoškolská pedagogička, zakladateľka folklórneho súboru Poleno, ktorý si pod jej vedením nedávno pripomenul 30. výročie založenia. Ocenenie získava za propagáciu slovenského folklóru a udržiavanie ľudových tradícií. Súbor veľakrát účinkoval v Pezinku a reprezentoval aj v zahraničí.
 • Kapucín, brat Ladislav Tkáčik – ocenenie získal za mimoriadne knižné dielo, akým je publikácia Priestor, miesto, kláštor, ktorá sa zaoberá históriou, stavebným vývojom a budúcnosťou kapucínskeho kostola Najsvätejšej trojice v Pezinku.
 • Jiří Vyhnálek – výtvarný umelec, keramikár, ocenenie získal za vysoko profesionálnu a invenčnú keramickú tvorbu, ktorou posunul tradičné chápanie keramiky do oblasti fantázie a námetov z ríše zvierat.


Cena primátora mesta

 • Pavol Stanko – fotograf vinohradníckej krajiny, archivár vzácnych fotografií nášho mesta a regiónu. Ocenenie získal za dlhoročné fotografické mapovanie vinohradníckej krajiny, s prihliadnutím na výstavné prezentácie.
 • Ivan Koska – klavirista a organizátor koncertov Hudba v Pezinku. Ocenenie získava za zorganizovanie minuloročnej série koncertov vysokej umeleckej a spoločenskej úrovne, ktoré nadväzujú na tradície bohatého hudobného života v našom meste.