Stanovisko mesta Pezinok ku konaniu SIŽP vo veci skládky odpadu v Pezinku

Táto informácia bola publikovaná od 28. 07. 2017 do 18. 08. 2017

Stanovisko mesta Pezinok ku konaniu Slovenskej inšpekcie životného prostredia vo veci udelenia povolenia na prevádzkovanie skládky v Novej jame v Pezinku.

Vedenie mesta a občania mesta Pezinok s veľkými obavami sledujú ďalšiu snahu štátnych orgánov, konkrétne Slovenskej inšpekcie životného prostredia, o legalizáciu skládky odpadov v lokalite Nová jama v Pezinku. Tak ako v minulosti, rovnako i dnes odmietame vybudovanie skládky odpadov na území mesta a žiadam štátne orgány aby zohľadnili nielen dlhodobo odmietavý postoj občanov, ale najmä aby akceptovali skutočnosť, že ich kladné rozhodnutie by malo nielen ďalekosiahle negatívne vplyvy na životné prostredie, ale bolo by aj hrubým porušením Územných plánov mesta Pezinok a Bratislavského samosprávneho kraja.

Vedenie mesta i občania Pezinka sú pripravení využiť všetky svoje zákonné práva a formy protestov proti legalizácii skládky v Novej jame. Veríme, že tak ako v minulosti nás v našom oprávnenom boji proti skládke v Novej jame podporia nielen obyvatelia miest a obcí na celom Slovensku, ale najmä naša politická reprezentácia.

Občania a občianske združenia, ktoré nesúhlasia s vybudovaním skládky odpadov v našom meste, sa môžu prihlásiť ako účastníci konania do 21. augusta 2017. Vyzývame preto občanov nášho mesta, občianske združenia a organizácie, ktorým nie je ľahostajný osud životného prostredia v našom meste, aby túto možnosť v maximálnej miere využili.

Mgr. Oliver Solga
primátor mesta Pezinok