Stanovisko k nepravdivému obvineniu týkajúceho sa prevádzky na Holubyho ul. 67

Táto informácia bola publikovaná od 30. 08. 2017 do 13. 09. 2017

Vášne v tejto veci rozpútal istý Dušan Petrík, ktorý verejne uviedol viacero nepravdivých tvrdení a spojil ich s údajnými snahami likvidovať nočný život v meste Pezinok, na ktoré reagujeme vyššie. O ich pravdivosti a azda aj o osobných pohnútkach autora svedčí aj skutočnosť, že má údajne blízko k prevádzkovateľovi predmetnej kaviarne a tieto tvrdenia zrejme hneď na druhý deň boli stiahnuté a už nie sú verejne dostupné na internete. Išlo v nich o rozhodnutie stavebného úradu – výzvu na okamžité zastavenie užívania stavieb, a to 2 prístreškov, altánku a stánku až do vydania a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavby.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že:

  1. Letná terasa v predmetnej prevádzke nie je zrušená, či zlikvidovaná. Ide o zastavenie užívania presne uvedených stavieb, dokým stavebník/prevádzkovateľ nedá vec do poriadku, teda nezíska kolaudačné rozhodnutie.
  2. Rozhodnutie vydal Stavebný úrad v Pezinku a nie Mestský úrad v Pezinku. Nejde o výkon originálnych samosprávnych kompetencií, ale o tzv. prenesený výkon štátnej správy, avšak povinnosťou primátora je podpisovať rozhodnutia Stavebného úradu, pokiaľ nezistí zjavný rozpor so zákonom. Čo v tomto prípade nezistil ani primátor ani osoba poverená jeho zastupovaním v čase neprítomnosti.
  3. Uvedené rozhodnutie nepodpísal primátor Oliver Solga vlastnou rukou, ale v zastúpení, keďže 18. augusta bol odcestovaný v zahraničí. O tom sa môže bez námahy presvedčiť každý, keďže rozhodnutie zverejnil na facebooku sám prevádzkovateľ dotknutej kaviarne na Holubyho ul. 67. Akékoľvek obviňovanie osoby primátora je v tejto súvislosti teda len nepodloženým osobným útokom a nezakladá sa na pravde.
  4. V každom prípade je zarážajúce, ak sa v ďalšom konaní potvrdí, že prevádzkovateľ si nesplnil základné povinnosti vo vzťahu k Stavebnému úradu a prevádzkoval kaviareň, ktorú denne navštevovali aj mamičky s deťmi v neskolaudovanom, či riadne neohlásenom objekte, začo mu v zmysle zákona hrozí pokuta. Ešte zarážajúcejšie je, že sa tak údajne malo diať minimálne posledné dva roky.
  5. Každý podnikateľ je povinný dodržiavať celý rad pravidiel a povinností, splniť stavebné, hygienické, protipožiarne a mnohé iné normy. Ak tak vedome alebo nevedome neučiní, vystavuje sa tým riziku možných sankcií. V každom prípade je to iba jeho zodpovednosť a nemožno ju zvaľovať na nikoho iného.Vedenie mesta Pezinok