Priznanie k dani z nehnuteľností, za psa, predajné automaty a hracie prístroje

Táto informácia bola publikovaná od 09. 01. 2018 do 31. 01. 2018

Nakoľko sa blíži koniec termínu podania priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani  za nevýherné hracie prístroje, t. j. do 31. januára 2018, upozorňujeme daňovníkov, u ktorých nastala zmena, aby nezabudli podať priznanie k dani. Pre zdaňovacie obdobie roka 2018 je rozhodujúci zápis v katastri nehnuteľností. Priznanie k dani sú povinní podať do 31. januára 2018 iba tí daňovníci, ktorí v čase od 2. 1. 2017 do 31. 12. 2017:

  • nadobudli nehnuteľnosť a budú k 1. januáru 2018 zapísaní v katastri nehnuteľností,
  • predali nehnuteľnosť a už nebudú k 1. januáru 2018 zapísaní v katastri nehnuteľností,
  • alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane.


Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na podanie priznania, sú: kúpa nehnuteľností, predaj nehnuteľností, darovanie nehnuteľností, nehnuteľnosť nadobudnutá darom, zdedenie nehnuteľností,  nehnuteľnosť  nadobudnutá  dražbou,  rozvod  a  následné  rozhodnutie  súdu o majetkovom vysporiadaní, získanie právoplatného stavebného povolenia, získanie právoplatného   kolaudačného   rozhodnutia,   získanie  právoplatného  povolenia  na  zmeny v užívaní stavby, bytu alebo časti bytu, zbúranie stavby, pozemková úprava, dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností (min. 5 rokov), zmena výmery parcel.

Ak  počas  roka  nedošlo  k  žiadnym  zmenám  v  nehnuteľnostiach,  ktoré  vlastníte, máte v nájme, či užívate, priznanie k dani z nehnuteľností nepodávate.

Podať  priznanie  ste  povinní  aj vtedy, ak ste nehnuteľnosť síce nadobudli už v predchádzajúcich rokoch, ale doteraz ste ešte priznanie nepodali.

Termín podania priznania je do 31. januára 2018 a je potrebné ho podať na predpísaných tlačivách, ktorého vzor ustanovilo MF SR všeobecne záväzným predpisom. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť u správcu dane na prízemí v kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu Pezinok, prípadne ich nájdete na internetovej stránke mesta. Ak daňovník nepodá priznanie k dani, prípadne nedodrží  termín na podanie priznania, správca dane je povinný daňovníkovi uložiť pokutu.


Bližšie informácie: