Ukážky správania sa obyvateľov k nášmu mestu. Niektorí si zaslúžia pochvalu, niektorí kritiku. Čierne skládky, pneumatiky, nábytok pri kontajneroch, upravená zeleň a pod.

PNEUMATIKY. Podľa nového zákona o odpadoch musí pneumatiky odobrať každý distribútor pneumatík bezodplatne. V praxi to ale zrejme neplatí. Ináč by nevznikla skládka na Fajgalskej ceste na pozemku, ktorý Mesto nedávno dalo vyčistiť so zámerom zrekultivovať ho.
SKLÁDKA STAVEBNÉHO ODPADU. Stavebný odpad doviezol neznámy „stavebník“ nákladným autom do prírody v časti mesta zvanej Mahulanka. Zrejme vedel, že nekoná správne, pretože odpad doviezol v noci z 5. na 6. mája. Stavebný odpad patrí na skládku napr. do Senca, na Dubovú alebo do lomu bývalých Rudných baní (v súčasnosti spravuje firma METAL-ECO SERVIS spol. s r.o.).
STANOVISKO KONTAJNEROV NA MUŠKÁTOVEJ ULICI.
Drevo a preglejka zo starej kuchynskej linky je odpad, ktorý sa dá zhodnotiť. Sú dve možnosti: drevo doviezť v piatok od 8.00 do 12.00 hodiny na Fajgalskú cestu alebo ktorýkoľvek deň v týždni do firmy Polytrans na Drevárskej ulici. Pre občanov Pezinka je odber odpadu zadarmo. V tomto prípade zvolil majiteľ odpadu nezákonnú možnosť a odpad vyložil ku kontajnerom, hoci to všeobecne záväzné nariadenie Mesta Pezinok zakazuje. Likvidáciu takéhoto odpadu prostredníctvom firmy Petmas s.r.o. zaplatia občania bytových domov prostredníctvom poplatku za odpad, hoci mnohí nikdy nič ku kontajnerom nevyložili.
LAVIČKA V CENTRE MESTA
SUŤ V KONTAJNERI. Na stanovisku kontajnerov medzi domami na Svätoplukovej č. 1, 3 a 5 si zrejme niekto upravuje byt. Drobný stavebný odpad končí v kontajneri určenom na netriedený odpad. Kontajner naplnený stavebným odpadom sa nemôže vyviezť s komunálnym odpadom kvôli poškodeniu auta a je to pod hrozbou pokuty zakotvené aj vo všeobecne záväznom nariadení č. 7/2016 o odpadoch. Takýto kontajner sa musí vyviezť zvlášť - čo sú náklady naviac.
Drobný stavebný odpad mohli obyvatelia Pezinka vyviezť každý piatok do konca júna na Fajgalskú cestu bezodplatne, od 1. júla 2016 ho môžu doviezť v pracovných dňoch a v sobotu na Viničniansku cestu č. 25 ale už za úhradu.
KÔŠ PRI KUPECKÉHO ŠKOLE. Každý rok zničia vandali najmenej 15 uličných smetných košov.
NELEGÁLNA SKLÁDKA. Odpad, ktorý skončil na okraji Pezinka, mohol jeho majiteľ doviezť počas jesenného upratovania na Fajgalskú cestu. Takto bude mať Mesto náklady na likvidáciu skládky a tie sa premietnú obyvateľom Pezinka do poplatku za odpad.
Pri prechádzke lesom v blízkosti nemocnice P. Pinela si návštevníci môžu odniesť rôzne zážitky - nadýchať sa čerstvého vzduchu alebo si prezrieť rôzne druhy monitorov (6 ks), ktoré mohol pôvodca odniesť na Viničniansku 25 do sídla firmy Marius Pedersen.
Pri prechádzke lesom v blízkosti nemocnice P. Pinela si návštevníci môžu odniesť rôzne zážitky - nadýchať sa čerstvého vzduchu alebo si prezrieť rôzne druhy monitorov (6 ks), ktoré mohol pôvodca odniesť na Viničniansku 25 do sídla firmy Marius Pedersen.
Pri kontajneroch na sídlisku Sever nanosil niekto poriadnu kopu odpadu. Táto kopa patrí iba jemu a nie všetkým obyvateľom sídliska, ktorí sa na ten neporiadok musia dívať a napokon jeho odvoz aj zaplatiť. Vo všeobecne záväznom nariadení č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi je v § 6 písm. i) jasne stanovené:
Zakazuje sa znečisťovať stanoviská zberných nádob a ich okolie odpadom.
Väčšinu odpadu (drevo) mohol pôvodca odviezť a bezplatne uložiť napr. na Fajgalskú cestu alebo do firmy Polytrans. Všetok odpad mohol odviezť a zadarmo odovzdať v čase jarného upratovania na Fajgalskú cestu.
Petmasáci = sťahováci?
Medzi bytovkami na Svätoplukovej 1, 3 a 5 je veľké kontajnerové stanovište pre obyvateľov 144 bytov. Niekto z nich drzo vyložil nábytok ku kontajnerom, nech jeho odvoz na skládku zaplatia všetci ostatní. Ak nechcel čakať do jesene, keď bude otvorený areál na Fajgalskej ceste, mal si ho zlikvidovať na vlastné náklady!
Drobný stavebný odpad (DSO)
Drobný stavebný odpad – kachličky v krabiciach je odpad, ktorý si musí podľa zákona o odpadoch likvidovať majiteľ na vlastné náklady! Mesto má povinnosť umožniť svojim občanom odovzdať drobný stavebný odpad za odplatu. Preto môžu pôvodcovia 6 x do týždňa odovzdať na Viničnianskej 25 v sídle firmy Marius Pedersen DSO, pričom za odovzdanie 1 t DSO zaplatia 24 €.