Mestský úrad

Sídlo:
Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
tel.:  033/6901 113 (kancelária prvého kontaktu)
e-mail: informacie@msupezinok.sk
Fotografia úradu
Úradné hodiny:
pondelok: 7.30 - 11.30      12.30 - 16.00 hod.
utorok: 7.30 - 11.30      12.30 - 16.00 hod.
streda: 7.30 - 11.30      12.30 - 17.00 hod.
štvrtok: 7.30 - 11.30      12.30 - 16.00 hod.
piatok: 7.30 - 11.30      12.30 - 15.00 hod.

Otváracie hodiny pokladne:
pondelok: 7.30 - 11.30      12.30 - 15.30 hod.
utorok: 7.30 - 11.30      12.30 - 15.30 hod.
streda: 7.30 - 11.30      12.30 - 16.30 hod.
štvrtok: 7.30 - 11.30      12.30 - 15.30 hod.
piatok: 7.30 - 11.30      12.30 - 14.30 hod.
 
Do pôsobnosti mestského úradu patrí najmä:
 • komplexná starostlivosť o majetok mesta
 • vydávanie súhlasu s umiestnením prevádzky, obchodu a služieb v meste ak to vyžaduje osobitný právny predpis, udeľovanie výnimiek z času predaja a prevádzky služieb, vydávanie osvedčení o registrácii SHR
 • komplexná starostlivosť o odpadové hospodárstvo a čistotu v meste
 • komplexná starostlivosť o verejnú zeleň v meste a povoľovanie výrubov drevín
 • povoľovanie propagačných a reklamných systémov v meste
 • údržba mestských komunikácií
 • pôsobnosť stavebného úradu
 • evidencia o trvalom a prechodnom pobyte občanov v meste
 • evidencia domov a budov v meste
 • prevádzka predškolských a školských zariadení vo vlastníctve mesta
 • poskytovanie jednorázových príspevkov sociálnej pomoci, poskytovanie a zabezpečovanie opatrovateľskej služby
 • zabezpečenie písomnej agendy všetkých orgánov samosprávy mesta
 • zabezpečenie odborných podkladov a iných písomností na rokovanie MsZ a MsR
 • vykonávanie nariadení, uznesení MsZ a rozhodnutí primátora

Prehľad základných kontaktov:
Informácie tel.: 033/6901 113, e-mail: informacie@msupezinok.sk
Primátor tel.: 033/6901 100, e-mail: primator@msupezinok.sk
Zástupcovia primátora tel.: 033/6901 103, e-mail: jan.cech@msupezinok.sk
tel.: 033/6901 107, e-mail: milos.andel@msupezinok.sk
Prednosta tel.: 033/6901 110, e-mail: prednosta@msupezinok.sk
Podateľňa tel.: 033/6901 114, e-mail: podatelna@msupezinok.sk
Matrika tel.: 033/6901 133, e-mail: matrika@msupezinok.sk
Majetkovoprávne oddelenie tel.: 033/6901 200, e-mail: majetkovopravne@msupezinok.sk
Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti tel.: 033/6901 300, e-mail: socialne.skolstvo@msupezinok.sk
Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu tel.: 033/6901 400, e-mail: vystavba@msupezinok.sk
Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy tel.: 033/6901 500, e-mail: zivotne@msupezinok.sk
Oddelenie vzťahov s verejnosťou tel.: 033/6901 106, e-mail: verejnost@msupezinok.sk
Odelenie ekonomiky a miestnych daní tel.: 033/6901 600, e-mail: ekonomicke@msupezinok.sk
Stavebný úrad tel.: 033/6901 700, e-mail: stavebny.urad@msupezinok.sk
Hlavný kontrolór tel.: 033/6901 105, e-mail: kontrola@msupezinok.sk
IT správcovia tel.: 033/6901 115, e-mail: it@msupezinok.sk
Projekty tel.: 033/6901 117, e-mail: projekty@msupezinok.sk

Úplný zoznam kontaktov na všetkých pracovníkov nájdete TU.