Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v roku 2018

Dátum Predbežný program
XVII. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU
01. 03. 2018 o 8.30 hod.
 1.  Správa o kontrolnej činnosti ÚHK za rok 2017
 2. Vyhodnotenie plnenia koncepcie CR za rok 2017 a úlohy na rok 2018
 3. Vyhodnotenie plnenia koncepcie komunikačnej stratégie za rok 2017 a úlohy na rok 2018
 4. Vyhodnotenie sociálnej starostlivosti v meste za rok 2017
 5. Návrh na schválenie čerpania príspevkov na šport, kultúru a sociálnu starostlivosť na rok 2018
 6. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach
 7. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 €
 8. Prevody a nájmy nehnuteľností
 9. Informácie z činností MsÚ a ÚHK
 10. Informácie primátora
 11. Interpelácie poslancov
XVIII. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU
26. 04. 2018 o   8.30 hod.
07. 05. 2018 o 17.00 hod.
 1. Vyhodnotenie plnenia uznesení MsZ v Pezinku za rok 2017
 2. Vyhodnotenie vybavovania sťažností a petícií za rok 2017
 3. Vyhodnotenie činnosti poľovných združení za rok 2017
 4. Vyhodnotenie hospodárenia v mestských lesoch  za rok 2017 a stanovisko HK
 5. Vyhodnotenie kultúrneho života v meste za rok 2017
 6. Návrhy na udelenie mestských ocenení
 7. Stav prípravy investičných zámerov na rok 2018
 8. Informácia o stave pasportizácie majetku Mesta Pezinok k 31.12.2017
 9. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach
 10. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 €
 11. Hlavné úlohy civilnej obrany na rok 2018 a stav CO na území mesta
 12. Správa o delikvencii na území mesta a správa o činnosti MsP Pezinok za rok 2017
 13. Prevody a nájmy nehnuteľností
 14. Informácie z činností MsÚ a ÚHK
 15. Informácie primátora
 16. Interpelácie poslancov
MIMORIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU
07. 06. 2018 o 17.00 hod.
 1. Návrhy na udelenie mestských ocenení
   
XIX. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU
21. 06. 2018 o 8.30 hod.
 1. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2017 a stanovisko HK
 2. Rozbor hospodárenia TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2017, stanovisko DR a stanovisko HK
 3. Rozbor hospodárenia PMS, s.r.o. za rok 2017, stanovisko DR a stanovisko HK
 4. Rozbor hospodárenia PKC, p.o. za rok 2017 a stanovisko HK
 5. Rozbor hospodárenia MPS, p.o. za rok 2017 a stanovisko HK
 6. Rozbor hospodárenia Mestského múzea, p.o. za rok 2017 a stanovisko HK
 7. Informácia o plnení rozpočtu k 31.03.2018
 8. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra  na II. polrok 2018
 9. Informácia o plánovaných a vykonaných rekonštrukciách školských budov a zariadení v majetku Mesta Pezinok
 10. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach
 11. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 €
 12. Prevody a nájmy nehnuteľností
 13. Informácie z činností MsÚ a ÚHK
 14. Informácie primátora
 15. Interpelácie poslancov
SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU
14. 06. 2018
 1. Odovzdávanie mestských ocenení, literárnych cien a vyhlásenie športovca roka
MIMORIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU
16. 08. 2018 o 17.00 hod.
 1. Návrh na schválenie Rozhodnutia o určení volebných obvodov pre voľby poslancov MsZ
XX. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU
18. 09. 2018 o 8.30 hod.
 1. Kontrola plnenia uznesení za I. polrok 2018
 2. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2018
 3. Informácia o hospodárení TV PEZINOK, s.r.o. za I. polrok 2018
 4. Informácia o hospodárení Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. za I. polrok 2018
 5. Informácia o hospodárení Mestského podniku služieb, p.o. za I. polrok 2018
 6. Informácia o hospodárení Pezinského kultúrneho centra, p.o. za I. polrok 2018
 7. Informácia o hospodárení Mestského múzea, p.o. za I. polrok 2018
 8. Informácia o príprave rozpočtu na rok 2019
 9. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach
 10. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 €
 11. Správa o stave zabezpečenia verejnoprospešných služieb za I. polrok 2018 (vrátane vyhodnotenia stavu ŽP)
 12. Prevody a nájmy nehnuteľností
 13. Informácie z činností MsÚ a ÚHK
 14. Informácie primátora
 15. Interpelácie poslancov
MIMORIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU
26. 10. 2018 o 18.00 hod.
 1. Poskytnutie garantovanej energetickej služby pre sústavu verejného osvetlenia mesta Pezinok
 2. Zmeny a doplnky č. 1/2018 ÚPN mesta Pezinok
XXI. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU
08. 11. 2018 o 8.30 hod.
 1. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum na rok 2019
 2. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2019
 3. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2019
 4. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. na rok 2019
 5. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. na rok 2019
 6. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2019 Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2019 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021 a stanovisko HK
 7. Vyhodnotenie činnosti HK za rok 2018
 8. Návrh na udelenie odmeny HK za rok 2018
 9. Informácia o vyhodnotení Vinobrania 2018
 10. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach
 11. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 €
 12. Prevody a nájmy nehnuteľností
 13. Informácie z činností MsÚ a ÚHK
 14. Informácie primátora
 15. Interpelácie poslancov

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Pezinku nájdete tu.