Ovzdušie

Na úseku ochrany ovzdušia plní mesto funkciu delegovanej štátnej správy pre tzv. malé zdroje znečisťovania ovzdušia (zdroje s menovitým príkonom do 300 kW, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie...).
Úlohy v tejto oblasti sú dané obci zákonom č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z.o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a zákonom č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Podrobnosti upravujúce povinnoOvzdušiesti malých zdrojov v meste Pezinok upravilo Mestské zastupiteľstvo Všeobecne záväzným nariadením č. 10/2003 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Obec v prenesenom výkone štátnej správy podľa zákona o ovzduší najmä:
  • vydáva súhlas na povoľovanie stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a na ich užívanie (tlačivo Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia je k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu MsÚ, na oddelení životného prostredia alebo si ho stiahnúť tu)
  • kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov
  • ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov opatrenia na nápravu
  • môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja.


V zmysle zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sú povinní prevádzkovatelia malých zdrojov každoročne do 15. februára oznámiť mestu údaje, na základe ktorých budú spoplatnení. Na ohlasovaciu povinnosť môžu prevádzkovatelia MZZO použiť vzorové tlačivo.

Tlačivo Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na príslušný rok je možné vyzdvihnúť si v kancelárii prvého kontaktu MsÚ, na oddelení životného prostredia alebo si ho stiahnúť tu.