Sociálne služby

Sociálnu starostlivosť o obyvateľov mesta Pezinok zabezpečuje tím Oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti. Zamestnanci pracujúci v oblasti sociálnej starostlivosti sú erudovaní sociálni pracovníci, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle legislatívy a majú bohaté pracovné skúsenosti v sociálnej oblasti.
Mesto Pezinok vykonáva opatrovníka osobám, ktoré majú rozhodnutím súdu upravenú spôsobilosť a zastupuje ich pri vybavovaní úradných záležitostí. Hospodári s finančnými prostriedkami a spracováva hlásenia o hospodárení.

Mesto Pezinok vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately maloletým obyvateľom.

Vedúcim oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti je Mgr. Milan Hýll, ktorý je dlhodobým zamestnancom mesta Pezinok. Koordinuje chod oddelenia a zariadení sociálnych služieb mesta Pezinok, navrhuje rozpočet za kapitoly v rámci odd. školstva a sociálnej starostlivosti, spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami, zariadeniami sociálnych služieb, s posudkovými lekármi, s obvodnými lekármi, s Mestskou políciou, PMS a pod., poskytuje sociálnu pomoc prostredníctvom základného sociálneho poradenstva, sociálnej prevencie a sociálnej práce. Ďalej sa aktívne zúčastňuje kolégia primátora, porád mestského úradu a mestského zastupiteľstva.

Mgr. Milan Hýll
e-mail: milan.hyll@msupezinok.sk, tel.: 033/6901 300
 


NAVIGÁCIA: