Sociálne služby

Sociálnu starostlivosť o obyvateľov mesta Pezinok zabezpečuje tím Oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti. Zamestnanci pracujúci v oblasti sociálnej starostlivosti sú erudovaní sociálni pracovníci, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle legislatívy a majú bohaté pracovné skúsenosti v sociálnej oblasti.


Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti


Vedúci oddelenia
tel.: 033/6901 300


Referát sociálnej starostlivosti

 • Mgr. Matej Čajkovič
  prízemie, č. dv. P9
  tel.: 033/6901 303, e-mail: matej.cajkovic@msupezinok.sk
  • Finančná výpomoc občanom v núdzi
  • Výkon štátnej správy v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletých a zanedbávania povinnej školskej dochádzky
  • Dotácie školstva (strava, pomôcky)
    
 • Mgr. Jana Jurikovičová
  prízemie, č. dv. P9
  tel.: 033/6901 304, jana.jurikovicova@msupezinok.sk
  • Sociálna práca so zameraním na pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  • Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
    
 • Mgr. Adriana Záhradníková
  prízemie, č. dv. P6
  tel.: 033/6901 308, adriana.zahradnikova@msupezinok.sk
  • Posudková činnosť
  • Koordinácia aktivačných pracovníkov
    
 • Mgr. Lucia Nagyová
  prízemie, č. dv. P6
  tel.: 033/6901 302, lucia.nagyova@msupezinok.sk
   
 • Bc. Ivana Čapkovičová
  terénny sociálny pracovník
  prízemie, č. dv. P9
  tel.: 033/6901 307, ivana.capkovicova@msupezinok.sk
  • Terénna sociálna práca s marginalizovanou skupinou a jednotlivcami ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením