Agenda sociálnej starostlivosti


 • Sociálna práca so zameraním na pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • Výkon štátnej správy v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletých a zanedbávania povinnej školskej dochádzky
 • Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately


  Mesto Pezinok prostredníctvom oddelenia sociálnej starostlivosti poskytuje pomoc obyvateľom v náhlej alebo hmotnej núdzi a v nepriaznivých životných situáciách prostredníctvom sociálnej práce. Sociálny pracovník poskytuje základné sociálne poradenstvo, pomáha pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a pri riešení krízových a nepriaznivých životných situácií. Ďalej vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletých a zanedbávania povinnej školskej dochádzky, spracúva agendu o finančnej výpomoci občanom v náhlej alebo hmotnej núdzi, vykonáva šetrenie pomerov v rodinách a domácnostiach za účelom vypracovania správ o povesti, zabezpečuje úkony potrebné k vybaveniu pohrebu občanom bez rodiny a majetku a vykonáva opatrenia podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
   

  Kontakt:
  Mgr. Jana Jurikovičová
  e-mail: jana.jurikovicova@msupezinok.sk, tel.: 033/6901 304


 • Terénna sociálna práca s marginalizovanou skupinou v segregovanej lokalite
 • Neplnenie povinnej školskej dochádzky
 • Dotácie školstva (strava, pomôcky)

  Mesto Pezinok prostredníctvom terénneho sociálneho pracovníka poskytuje obyvateľom  marginalizovanej skupiny Rómov v segregovanej lokalite Glejovka pomoc pri riešení krízových situácií. Sociálny pracovník poskytuje základné sociálne poradenstvo a sprevádza obyvateľov pri vybavovaní úradných záležitostí. Ďalej sociálny pracovník rieši agendu spojenú s neplnením povinnej školskej dochádzky, agendu súvisiacu s dotáciami z oblasti školstva (strava, pomôcky) a preventívne aktivity zamerané na oblasti zdravotníctvo, záškoláctvo a kriminalita.

  Tlačivá:
  Žiadosť o poskytnutie dotácie na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa alebo žiaka odkázaného zo zdravotných dôvodov na diétne stravovanie

  Kontakt:
  Mgr. Milan Hýll
  e-mail: milan.hyll@msupezinok.sk, tel.: 033/6901 300


 • Terénna sociálna práca
 • Krízová intervencia
 • Výkon osobitného príjemcu štátnych sociálnych dávok
 • Koordinácia aktivačných pracovníkov

  Mesto Pezinok prostredníctvom terénneho sociálneho pracovníka zabezpečuje aktívne vyhľadávanie ľudí so sociálnymi problémami, ktorých kontaktuje a ponúka im pomoc v spolupráci so sociálnym pracovníkom Nocľahárne. Sociálni pracovníci poskytujú základné sociálne poradenstvo, poskytujú pomoc pri riešení krízových situácií, sprevádzanie klientov pri vybavovaní u lekárov a na úradoch. Ďalej sprostredkovanie a realizáciu aktivít a opatrení smerujúcich k predchádzaniu vzniku krízových situácií a nákupy s rodinami a agenda súvisiaca s výkonom osobitného príjemcu sociálnych dávok.


  Kontakt:
  Mgr. Marek Kopecký
  e-mail: marek.kopecky@msupezinok.sk, tel.: 033/6901 308


 • Kvalita sociálnych služieb

  Mesto Pezinok zabezpečuje svojim občanom sociálne služby: Opatrovateľská služba, Zariadenie opatrovateľskej služby, Prepravnú službu, Nocľaháreň, Denné centrá, Jedáleň a Práčovňu. Zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách stanovuje podmienky kvality pre poskytovanie sociálnej služby, ktoré sú rozčlenené do 4 základných oblastí:

  • Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd
  • Procedurálne podmienky
  • Personálne podmienky
  • Prevádzkové podmienky


  Manažér kvality pripravuje podklady pre implementáciu - vypracuje procesy, pracovné postupy, smernice, príručky a štandardy jednotlivých činností. Zabezpečuje samotnú implementáciu a následnú kontrolu dodržiavania podmienok kvality sociálnych služieb. Ďalej sociálny pracovník zabezpečuje agendu inštruktora odbornej praxe, agendu bezpečnostnej spoľahlivosti a posudkovú činnosť v zmysle zákona o sociálnych službách.

  Kontakt:
  e-mail: milan.hyll@msupezinok.sk, tel.: 033/6901 300