Opatrovateľská služba

Oznamy:


Služby sú poskytované fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Opatrovateľská služba sa poskytuje priamo v prirodzenom prostredí prijímateľa sociálnej služby v pracovných dňoch, maximálne 7,5 hod. denne. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti sa určí v hodinách. Opatrovateľskou službou sa poskytujú  tie  úkony, ktoré sú uvedené v Zmluve o poskytovaní sociálnej  služby. Pri poskytovaní vychádzame z opatrovateľského modelu podľa Moniky Krohwinkel, ktorý prináša opatrovateľské potreby v súvislosti s aktivitami a existenčnými životnými skúsenosťami.


Ciele
Hlavným cieľom je poskytnutie odbornej a bezpečnej sociálnej služby  pri dodržaní základných ľudských práv a slobôd, ktorá podporuje čo najvyššiu možnú sebestačnosť klienta pri napĺňaní jeho individuálnych potrieb a túžob.


Služba
Podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. Opatrovateľská služba je  sociálna služba, ktorá  sa  poskytuje  fyzickej osobe, ktorá

  1. je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II (podľa Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu)
  2. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách


Opatrovateľská služba sa poskytuje priamo v prirodzenom prostredí prijímateľa sociálnej služby v pracovných dňoch, maximálne 7,5 hod. denne.


Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

  1. ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
  2. ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie
  3. ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu
  4. ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosu chorobou a pri ochorení touto nákazou.

Tlačivá


Kontakt
Mgr. Adriana Strečanská, e-mail: adriana.strecanska@msupezinok.sk
Mgr. Barbora Laurincová – sociálny pracovník, e-mail: barbora.laurincova@msupezinok.sk
tel.: 033/6901 970


Podanie žiadosti a financovanie
O zabezpečenie sociálnej služby je potrebné požiadať na tlačive Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby s prílohami:
Rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne  o výške dôchodku, alebo Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac,
Doklad o majetkových pomeroch, t.j. tlačivo Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktoré je prílohou žiadosti (musí byť overený podpis matrike alebo u notára),
Kópiu právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu

Kompletne vyplnenú a podpísanú Žiadosť o zabezpečenie poskytovania služby aj s ďalšími potvrdenými tlačivami treba doručiť osobne do podateľne mesta Pezinok,  alebo poštou na adresu Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok.

Podmienky prijatia
rozhodnutie mestského / obecného / miestneho úradu o odkázanosti na sociálnu službu opatrovateľská služba.

Úhradu za  opatrovateľskú službu platí občan podľa skutočného rozsahu poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca v hotovosti do pokladne. Výška úhrady je stanovená VZN č. 7/2019 o úhradách za sociálne služby a záujmovo-vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok. Výška úhrady za opatrovateľskú služby je stanovená na 1,70 eur/ hodinu.
Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti sa určí v hodinách.