Aktuálna situácia na území mesta Pezinok

10. marca 2020

 • Vzhľadom k tomu, že rôzne mestá a obce v rámci Bratislavského samosprávneho kraja uzavreli prevádzku rôznych inštitúcií (ako sú školy, ambulancie, či kultúrne a športové zariadenia) ako prevenciu proti šíreniu koronavírusu a ochorenia COVID-19, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja dnes na svojej webovej stránke zverejnil informácie o prerušení prevádzky týchto inštitúcií v kraji: https://bratislavskykraj.sk/zatvorene-institucie.
  Všetky ďalšie aktuality z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) súvisiace s novým koronavírusom  nájdu obyvatelia kraja v špeciálnej sekcii webovej stránky Úradu BSK.

 

9. marca 2020

 • Na území mesta Pezinok nebol k 9. marcu 2020 potvrdený žiaden prípad nákazy koronavírusom a ochorením COVID-19.
 • Mesto Pezinok aj napriek tomu prosí obyvateľky a obyvateľov s príznakmi akútneho respiračného ochorenia (najmä zvýšenou teplotou, kašľom, sťaženým dýchaním a bolesťou svalov a kĺbov), resp. takých, ktorí sa vrátili z niektorej zo zasiahnutých krajín, aby sa nezúčastňovali hromadných podujatí (kultúrne podujatia, návštevy kina, športové zápasy, kurzy, besedy a pod) alebo sa nezdržiavali v priestoroch s väčším počtom ľudí. V situáciách so zvýšenou koncentráciou ľudí sa môžu stať prameňom šírenia nákazy. Odborníci považujú práve túto fázu za moment, kedy preventívnymi opatreniami vieme najlepšie obmedziť ďalšie prípadné šírenie vírusu.
 • Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s koronavírusom (COVID19) zasadal krízový štáb mesta Pezinok. Na základe pokynov a usmernení krízového štábu vydal primátor mesta nasledujúce príkazy:
   
  • S okamžitou platnosťou až do odvolania:

   • sa rušia všetky športové, kultúrne a iné podujatia organizované alebo spoluorganizované mestom a posúvajú sa na neurčito,
   • sa rušia všetky aktivity a podujatia v materských a základných školách, školských zariadeniach a areáloch škôl,
   • sa uzatvárajú pre klientov, návštevníkov a žiakov: Základná umelecká škola, Centrum voľného času, Pezinské kultúrne centrum (Dom kultúry), Mestské múzeum v Pezinku, mestská plaváreň, Mestské informačné centrum, denné centrá (výdaj stravy bude zabezpečený) a športoviská v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok,
   • upravujú sa úradné hodiny na Mestskom úrade v Pezinku nasledovne: všetky oddelenia budú pre verejnosť uzatvorené, odporúčame občanom využívať elektronickú a telefonickú komunikáciu, otvorené bude Klientske centrum (podateľňa, matrika, evidencia obyvateľov), a to v nasledujúcich časoch: v pondelok od 8.00 do 11.30 h v stredu od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 h,
   • zasadnutia mestského zastupiteľstva budú verejné len cez online prenos, bez fyzickej prítomnosti verejnosti na ich rokovaní,
   • odporúčame súkromným osobám obmedziť organizovanie športových, kultúrnych a iných podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet účastníkov.
     
  • S platnosťou od 10.3.2020 do 17.3.2020 vrátane

   • sa uzatvárajú pre klientov, návštevníkov a žiakov všetky základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok,
   • odporúčame iným zriaďovateľom súkromných základných, materských škôl a iných zariadení – súkromných detských centier, aby veľmi dôsledne zvážili prevádzku svojich zariadení na území mesta v tomto termíne.
     
 • Oba príkazy primátora nadobúdajú účinnosť okamžite, t.j. od 9. marca 2020.

 • V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy nového koronavírusu Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné (tzv. OČR) a nemocenské (PN-ku) v týchto prípadoch:
  • ak dôjde k uzatvoreniu predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola (ďalej len „zariadenie“) v súvislosti s koronavírusom, majú možnosť uplatniť si nárok na ošetrovné, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide o štátne alebo neštátne zariadenie,
  • budú uznaní za dočasne práceneschopných majú možnosť uplatniť si nárok na nemocenské.
    
 • Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že tieto postupy bude uplatňovať len vo vzťahu k potrebe ošetrovania a k dočasnej pracovnej neschopnosti súvisiacej so šírením nákazy koronavírusu. V ostatných prípadoch sa uplatňujú štandardné postupy pri uplatňovaní nároku na dávky. V prípade, ak z okolností vyplynie potreba zmeny týchto postupov, Sociálna poisťovňa bude svojich klientov včas informovať. Podrobnosti o jednotlivých opatreniach Sociálnej poisťovne sú dostupné v týchto odkazoch:
  • Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s novým koronavírusom
  • Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP


8. marca 2020

 • Krízový štáb Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) prijal na svojom zasadnutí 8.3.2020 nasledujúce preventívne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu v kraji:
  Podrobnosti o jednotlivých preventívnych opatrenia BSK sa nachádzajú v zápise zo zasadnutia Krízového štábu BSK.
   
  • Sprísnenie preventívnych opatrení.
  • Prerušenie vyučovania na stredných školách v kraji od pondelka 9.3.2020 do piatku 13.3.2020. Zatvorené budú nielen stredné školy aj plavárne Na Pántoch, na Drieňovej a na Tomášikovej.
  • Zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb
  • Zrušenie kultúrnych podujatí.
  • Dôsledná dezinfekcia prímestských autobusov.
  • Obmedzenia osobného kontaktu na úrade BSK.
 • Primátor Pezinka Igor Hianik zvolal na pondelok 9.3.2020 druhé zasadnutie krízového štábu mesta.


6. marca 2020

 • Na základe pokynov a usmernení Ústredného krízového štábu vydal primátor mesta Pezinok nasledujúce príkazy:
  • s okamžitou platnosťou zrušiť návštevné hodiny v zariadeniach pre seniorov, resp. obmedziť stretávanie sa seniorov v denných centrách v pôsobnosti mesta,
  • s okamžitou platnosťou zrušiť všetky školské exkurzie škôl v pôsobnosti mesta mimo územia SR
  • s platnosťou od 9.3.2020 presunúť na vhodnejšie obdobie  hromadné podujatia pre seniorov organizované mestom,
  • s platnosťou od 9.3.2020 presunúť na vhodnejšie obdobie verejné podujatia (spoločenské, kultúrne a športové) organizované mestom, ktoré počítajú s väčšou účasťou verejnosti.
 • Príkaz primátora o zrušení návštev v zariadeniach pre seniorov v pôsobnosti mesta nadobúda účinnosť okamžite, t. j. od 6. marca 2020.


5. marca 2020

 • Všetky školské zariadenie, zariadenia sociálnych služieb, nocľaháreň a denné centrá v pôsobnosti mesta zintenzívnili každodenné hygienické a dezinfekčné opatrenia, najmä umývanie povrchov (podlahy, kľučky a pod.)  a dodržiavanie základnej prevencie, pokiaľ ide o umývanie rúk. Informácie o zvýšení hygieny dostali aj všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školských zariadení.
 • Školy sledujú žiakov, ktorí sa vrátili zo zasiahnutých regiónov a v prípade podozrenia informujú rodičov so žiadosťou o izoláciu dieťaťa od iných detí. Toto opatrenie sa týka aj zamestnancov školských zariadení.
 • Rodinní príslušníci klientov umiestnených v zariadení opatrovateľskej služby mesta boli požiadaní o obmedzenie návštev na nevyhnutné minimum, pričom v prípade  akýchkoľvek zdravotných problémov im nebude umožnená návšteva svojho rodinného príslušníka. Informácie o zvýšení hygieny dostali aj všetci zamestnanci zariadení sociálnych služieb a denných centier.
 • Mesto pristúpilo aj k intenzívnejšiemu každodennému čisteniu a dezinfekcii pracovísk a priestorov pre styk s verejnosťou (klientske centrum a ďalšie priestory mestského úradu a mestskej polície, mestská poliklinika, dom kultúry, mestská plaváreň atď.) a dodržiavaniu základnej prevencie, pokiaľ ide o umývanie rúk, ako aj možnosti práce z domu alebo karantény v prípadoch, keď zamestnanec navštívil krajinu s potvrdeným výskytom ochorenia COVID-19, alebo vykazuje príznaky akútneho respiračného ochorenia.


4. marca 2020

 • Primátor Igor Hianik zvolal stretnutie vedenia mesta a zástupcov ďalších mestských organizácií a vydal pokyn na pripravenosť krízového štábu, ktorý bude aktivovaný na základe pokynu celoštátneho Ústredného krízového štábu. Zároveň požiadal všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, aby bezodkladne vykonali urgentnú aktualizáciu krízového riadenia vo svojich organizáciách.
 • Mesto prostredníctvom školského úradu a referátu sociálnej starostlivosti informovalo všetky školy, školské zariadenia (vrátane súkromných školských zariadení), zariadenia sociálnych služieb, nocľaháreň a denné centrá seniorov v pôsobnosti mesta o usmerneniach Úradu verejného zdravotníctva SR, Bratislavského samosprávneho kraja aj Zdravotnej pracovnej služby FALCK k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19.
 • Mesto vydalo pokyn na nákup hygienických a dezinfekčných na ochranu verejnosti a zamestnancov mestského úradu a ďalších mestských organizácií.
 • Na informovanie obyvateľov mesta bola na webovej stránke mesta zriadená špeciálna sekcia venovaná novému koronavírusu a súvisiacim informáciám príslušných štátnych orgánov o aktuálnom vývoji situácie na Slovensku aj v Pezinku.
 • Vedenie mesta je pripravené v prípade mimoriadnej situácie pristúpiť aj k dočasným obmedzeniam prevádzkových hodín či už mestského úradu alebo ďalších mestských zariadení, aby zabránilo potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu na území Pezinka.