Sčítanie obyvateľov 2021 sa týka každého

Sčítanie obyvateľov je povinné, teda sa ho musí zúčastniť každý obyvateľ, ktorý má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Vyplnenie samotného formulára je jednoduché a zaberie maximálne 10 minút.

Keďže je sčítanie povinné, zákon tiež definuje sankcie, ktoré hrozia za nesplnenie tejto povinnosti. Obec môže uložiť pokutu vo výške od 25 do 250 eur.