Otázky a odpovede v súvislosti s triedením a zberom kuchynského odpadu

Otázky a odpovede v súvislosti s triedením a zberom kuchynského odpaduNová povinnosť – zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, ktorú samosprávam a obciam ukladá zákon o odpadoch, vyvoláva množstvo otázok, preto sme zozbierali tie najčastejšie a oslovili referát životného prostredia Mestského úradu Pezinok. Na vaše otázky odpovedá referent životného prostredia Jana Guštafiková.

 

 1. Prečo vôbec zbierať biologicky rozložiteľný odpad zvlášť?
  • Čím čistejšie sú druhy separovaného odpadu, tým viac stúpa ich opakovaná využiteľnosť v ekonomike krajiny. Biologicky rozložiteľný odpad sa dá využiť ako ďalšia surovina v prospech životného prostredia (kompost, bioplyn, a i.).
  • Je v záujme nás všetkých zmenšiť podiel bioodpadu v komunálnom odpade, pretože odpad na skládke rastie a treba zaň zbytočne platiť.
  • Separovanie a zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) z domácností je nová povinnosť pre mestá, obce a občanov, od 1. januára 2021 ju uložil Zákon o odpadoch.
 2. Prečo je biologicky rozložiteľný odpad potrebné zbierať do zvláštnych vreciek a košov a prečo mesto vybralo z nádob na zber BRKO práve koše?
  Najvhodnejšie je biologicky rozložiteľný odpad z kuchýň odčleniť od komunálneho už v domácnostiach. Zamedzí sa tak zmiešaniu rôzneho druhu odpadu a jeho následnému prácnemu oddeľovaniu. Hnedé perforované koše a  biologicky rozložiteľné kompostovateľné vrecká slúžia na efektívne separovanie.

  Mesto Pezinok vybralo na triedenie kuchynského odpadu košíky na základe skúseností z krajín, kde sa zber kuchynského odpadu realizuje už niekoľko rokov. Rozhodujúcimi boli nasledovné  dôvody:

  • prevetrávané košíky umožnia, aby sa vlhkosť , ktorá je súčasťou bioodpadu, prirodzene odparovala
  • prirodzeným vysušovaním odpadu sa znižuje jeho hmotnosť, zároveň sa eliminujú podmienky pre vznik hnilobných procesov
  • čistý zber bez nutnosti umývania košíka zabezpečujú biologicky rozložiteľné vrecká
  • domácnosť bez hmyzu či zápachu z hnilobných procesov kuchynského odpadu, viac sa dozviete vo videu od spoločnosti JRK: https://www.youtube.com/watch?v=5hwi6X_Bea8&feature=youtu.be

   

  Perforácia koša na BRKO pomáha sušeniu biologicky rozložiteľného odpadu, navyše časom má odpad menší objem. Na základe skúseností, ak sa triedi odporučeným spôsobom, okolie netrpí ani zápachom, ani zvýšeným množstvom hmyzu.

 3. Ako sa dá dostať ku košom a vreckám na kuchynský bioodpad?
  Mesto postupne distribuuje do všetkých domácností v Pezinku štartovacie balíčky (10 l hnedý kôš na bioodpad, 25 ks žltých biologicky rozložiteľných kompostovateľných vreciek a informačný leták). Štartovacie balíčky sa postupne vydávajú pre bytové domy cez správcov vo výmenníkovej stanici na Svätoplukovej ulici a do rodinných domov ich zabezpečuje Mestský podnik služieb. Mesto nemá povinnosť kupovať obyvateľom koše ani vrecká na bioodpad, ale má záujem im na začiatku pomôcť, aby si ľahko osvojili aj separovanie bioodpadu z domácností.
 4. Prečo obsahuje štartovací balíček len 25 vreciek? Kde je možné kúpiť biologicky rozložiteľné vrecká?
  Mesto tieto biologicky rozložiteľné vrecká poskytuje len na začiatok, a tak si ďalšie treba kúpiť samostatne. Sú bežne dostupné v ktorejkoľvek drogérii. Ak zbierate kuchynský bioodpad do vlastnej nádoby alebo vrecka, ktoré nie je kompostovateľné, obsah je potrebné do hnedej nádoby vysypať (bez obalu).
 5. Kedy a kde budú umiestnené kontajnery na zber biologicky rozložiteľného odpadu?
  Zber biologicky rozložiteľného odpadu z domácností sa v Pezinku spúšťa v marci. 150 kusov 240-litrových hnedých kontajnerov rozmiestni firma Petmas, s.r.o. po meste v priebehu prvého marcového týždňa. Ich rozmiestnenie si môžete pozrieť na mape: https://www.pezinok.sk/?yggid=1042
 6. Smie sa kuchynský bioodpad vhadzovať do kontajnerov na zelený bioodpad zo záhrad?
  Nie, nesmie. Zelený bioodpad zo záhrad a bioodpad z domácností sa nemajú miešať. Na zelený odpad zo záhrad slúžia súčasné kontajnery na pokosenú trávu, suché lístie, odrezané vetvičky a pod. Nové hnedé kontajnery sa budú používať na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností.


  Čo patrí do hnedej nádoby na zelený odpad:

  • kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. 


  Čo nepatrí do hnedej nádoby na zelený odpad:

  • kamene, hlina, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, mäso, časti zvierat, kuchynský bioodpad a pod.

   

 7. Ako často sa bude bioodpad z domácností vyvážať?
  Kontajnery na kuchynský bioodpad z domácností sa budú vyvážať raz týždenne.
 8. Čo patrí do zbernej nádoby pre BRKO?
  • zvyšky akéhokoľvek jedla
  • šupky zo zeleniny a ovocia, pokazené alebo zhnité ovocie a zelenina
  • kávové a čajové zvyšky
  • mäso, kosti, vajcia, vaječné škrupiny
  • staré pečivo, koláče, sladkosti
  • použitá servítka, potravinami znečistený papier, špáradlo, špajdľa
  • potraviny po záruke

   

 9. Čo nepatrí do zbernej nádoby pre BRKO?
  • akékoľvek produkty, ktoré nie sú rastlinného alebo živočíšneho pôvodu
  • plast, sklo, kartón, hliník, železo, elektroodpad
  • použité oleje a tuky z domácnosti (vkladajú sa do nádob na to určených na ČS)

   

 10. Čo získame dôsledným separovaním odpadu?
  Separovanie má ekologický i ekonomický význam. Dôsledným separovaním sa dá zlepšiť využitie odpadu v obehovom hospodárstve/cirkulárnej ekonomike krajiny. Podľa údajov Inštitútu pre cirkulárnu ekonomiku vytvoríme na Slovensku ročne okolo 427 kg komunálneho odpadu na občana, z toho je 100 kg  biologicky rozložiteľných a 38% sa zrecykluje. S odklonom bioodpadu zo skládok (recyklovaním, energetickým zhodnocovaním, kompostovaním) sa zlepší naše životné prostredie a znížia náklady. Viaceré krajiny  Európskej únie majú v tomto smere priaznivé skúsenosti.