Často kladené otázky

Môžem navštíviť inú domácnosť, rodinu, kamarátov?

Nie, stále platí, že klasické návštevy iných domácností sa nenachádzajú medzi výnimkami, teda sú zakázané. Výnimkou je len starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný.

 

Môžem ísť von po 20.00 h večer ? (zatiaľ v čase od 3.-19.3. 2021 počas trvania núdzového stavu)?

Áno, ale len:

 • Do prírody v okrese bydliska - Pre cestu do prírody neplatí obmedzenie pohybu po 20:00 hod. !!!
 • Do zamestnania, máte potvrdenie zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce
 • Na cestu na výkon podnikateľskej činnosti
 • Na cestu do zdravotníckeho zariadenia a lekárne
 • Na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu, ktorá je na ňu odkázaná
 • So psom alebo mačkou do vzdialenosti 1 000m od bydliska alebo za starostlivosťou o hospodárske zvieratá či veterinárne vyšetrenia
 • Na cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní

 

Môžem ísť do prírody mimo okres?

Nie, cestovanie mimo okres bydliska za účelom rekreácie alebo športu nie povolené.

 

Dokedy budú platiť nové opatrenia a zákazy?

Do odvolania, najneskôr však do 19.marca 2021, kedy skončí núdzový stav.

 

Kedy a kde potrebujem /nepotrebujem negatívny výsledok testu? (aktualizované 3.3.2021)

Kam môžem ísť bez testu?

V čase od 05:00 – 01:00 hod.

 • do prírodyv okrese spadajúcom pod, II. a III. stupeň ohrozenia
 • na cestu do zdravotníckeho zariadenia a lekárne
 • na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu, ktorá je na ňu odkázaná,
 • na cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska, a aj starostlivosť o hospodárske zvieratá  či veterinárne vyšetrenia,
 • na cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní

 

Len v čase od 05:00 – 20:00 hod.

 • na cestu na nákup nevyhnutných životných potrieb(najmä nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá) do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska,
 • na cestu na doplnenie pohonných hmôt,
 • na cestu na vykonanie RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19,
 • na cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 • na cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
 • na cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • na zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov, alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska,
 • na cestu na súdne pojednávanie,
 • na cestu osoby s dieťaťom do šiestich rokov veku do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu späť.

 

Kam môžem ísť len s negatívnym výsledkom testu?

V čase od 05:00 – 01:00 hod.

 • do prírodyv okrese spadajúcom pod stupeň ohrozenia
 • na cestu do a zo zamestnania,
 • na cestu na výkon podnikateľskej činnosti

 

Len čase od 05:00 – 20:00 hod.

 • na cestu do a zo zamestnania ako zamestnanec školy, alebo školského zariadenia
 • na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do bankypoisťovne, knižnice, na poštu , do opravovne obuvi a šatstva, do čistiarne odevov a záhradkárstva,
 • na cestu vyzdvihnutia tovaru do výdajného miesta e-shopov alebo iných obchodov
 • na cestu do servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel,servisu telekomunikačnej techniky, cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet,
 • na cestu na povolené hromadné podujatie,
 • na cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť,
 • na cestu dieťaťa do a z materskej školy a školského zariadenia,
 • na cestu žiaka prvého stupňa základnej školy do a zo školy a školského zariadenia,
 • na cestu žiaka druhého stupňa základnej školy, žiaka strednej školy a poslucháča staršieho ako 10 rokov do a zo školy a školského zariadenia,
 • na cestu za účelom sprevádzania dieťaťažiaka a poslucháča, a cestu späť,
 • na cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý sa nedá spraviť na diaľku,
 • na cestu na pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť
 • na cestu na najbližší zberný dvor
 • cestu študenta 4., 5. a 6. ročníka doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore pôrodná asistencia, študenta 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť, do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy a cestu späť.

 

Ktoré osoby nepotrebujú negatívny výsledok testu?

 • osoby do 10 rokov
 • osoby nad 65 rokov
 • osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace
 • osoby zaočkované proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní
 • osoby, u ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

 

Kde všade potrebujem respirátor FFP2?

 • Od 8.marca do obchodov a v prí/mestskej hromadnej doprave
 • Od 15. marca vo všetkých vnútorných priestorov okrem domácností