Mestský úrad

Fotografia úraduSídlo:
Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok

tel.:  033/6901 113 (kancelária prvého kontaktu)
e-mail: informacie@msupezinok.sk


Úradné hodiny – Klientske centrum:

pondelok: 8.00 - 11.30      12.30 - 16.00 h
utorok: 8.00 - 11.30      12.30 - 16.00 h
streda: 8.00 - 11.30      12.30 - 16.30 h
štvrtok: neúradný deň
piatok: 8.00 - 12.00 h


Úradné hodiny – ostatné oddelenia*:

pondelok: 8.00 - 11.30      12.30 - 16.00 h
utorok: 8.00 - 11.30      12.30 - 16.00 h
streda: 8.00 - 11.30      12.30 - 16.30 h
štvrtok: neúradný deň
piatok: 8.00 - 12.00 h


* Od 15. 6. 2020 prebieha vybavovanie klientov priamo na jednotlivých oddeleniach. Výnimku v úradných hodinách má Stavebný úrad, ktorý je na osobné vybavovanie agendy otvorený jeden deň v týždni, a to vždy v stredu v časoch 8.00 - 11.30 a 12.30 - 16.30. Ostatné úradné dni je možné Stavebný úrad kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. Žiadosti a iné podnety pre Stavebný úrad je možné doručovať do podateľne každý pracovný deň s výnimkou štvrtka.

Vo všetkých vnútorných priestoroch Mestského úradu platí aj naďalej povinnosť nosiť ochranné rúško na tvári.
Občanom odporúčame vykonať dezinfekciu rúk po vstupe do budovy.
 

Do pôsobnosti mestského úradu patrí najmä:
 • komplexná starostlivosť o majetok mesta
 • vydávanie súhlasu s umiestnením prevádzky, obchodu a služieb v meste ak to vyžaduje osobitný právny predpis, vydávanie osvedčení o registrácii SHR a povolenie predaja na trhových miestach
 • komplexná starostlivosť o odpadové hospodárstvo a čistotu v meste
 • komplexná starostlivosť o verejnú zeleň v meste a povoľovanie výrubov drevín
 • povoľovanie propagačných a reklamných systémov v meste
 • údržba mestských komunikácií
 • pôsobnosť stavebného úradu
 • evidencia o trvalom a prechodnom pobyte občanov v meste
 • evidencia domov a budov v meste
 • prevádzka predškolských a školských zariadení vo vlastníctve mesta
 • poskytovanie jednorázových príspevkov sociálnej pomoci, poskytovanie a zabezpečovanie opatrovateľskej služby
 • zabezpečenie písomnej agendy všetkých orgánov samosprávy mesta
 • zabezpečenie odborných podkladov a iných písomností na rokovanie MsZ a MsR
 • vykonávanie nariadení, uznesení MsZ a rozhodnutí primátora

Prehľad základných kontaktov:
Informácie tel.: 033/6901 113, e-mail: informacie@msupezinok.sk
Primátor tel.: 033/6901 100, e-mail: primator@msupezinok.sk
Zástupca primátora
Prednosta tel.: 033/6901 110, e-mail: prednosta@msupezinok.sk
Podateľňa tel.: 033/6901 114, e-mail: podatelna@msupezinok.sk
Matrika tel.: 033/6901 133, e-mail: matrika@msupezinok.sk
Organizačné oddelenie tel.: 033/6901 200, e-mail: organizacne@msupezinok.sk
Majetkové oddelenie tel.: 033/6901 230, e-mail: majetkove@msupezinok.sk
Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti tel.: 033/6901 300, e-mail: socialne.skolstvo@msupezinok.sk
Oddelenie výstavby a životného prostredia tel.: 033/6901 500, e-mail: zivotne@msupezinok.sk
Oddelenie propagácie, komunikácie a IT tel.: 033/6901 130, e-mail: verejnost@msupezinok.sk
Finančné oddelenie tel.: 033/6901 600, e-mail: ekonomicke@msupezinok.sk
Stavebný úrad tel.: 033/6901 700, e-mail: stavebny.urad@msupezinok.sk
Hlavný kontrolór tel.: 033/6901 105, e-mail: kontrola@msupezinok.sk
IT správcovia tel.: 033/6901 999, e-mail: it@msupezinok.sk
Projekty tel.: 033/6901 117, e-mail: projekty@msupezinok.sk

Úplný zoznam kontaktov na všetkých pracovníkov nájdete TU.

Poznámka: maximálna veľkosť prílohy e-mailu je 20 MB.