Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v roku 2020

Dátum Predbežný program
ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU
27. 02. 2020 o 8.30 hod.
 1. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK za rok 2019
 2. Vyhodnotenie plnenia koncepcie CR za rok 2019 a úlohy na rok 2020
 3. Vyhodnotenie plnenia koncepcie komunikačnej stratégie za rok 2019 a úlohy na rok 2020
 4. Hlavné úlohy civilnej obrany na rok 2020 a stav CO na území mesta
 5. Vyhodnotenie sociálnej starostlivosti v meste za rok 2019
 6. Návrh na schválenie čerpania príspevkov na šport, kultúru a sociálnu starostlivosť na rok 2020
 7. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach
 8. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 €
 9. Prevody a nájmy nehnuteľností
 10. Informácie z činností MsÚ a ÚHK
 11. Informácie primátora
 12. Interpelácie poslancov
MIMORIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU
19. 03. 2020 o 8.30 hod.
30. 03. 2020 o 15.00 hod.
 1. Cyklochodník Pezinok – Limbach
 2. Návrh na vymenovanie riaditeľa Pezinského kultúrneho centra
 3. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. na rok 2020
 4. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum na rok 2020
 5. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2020
 6. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2020
 7. Návrh Rozpočtu MESTA PEZINOK na rok 2020 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2020, 2021 a 2022
 8. Zaradenie elokovaného pracoviska ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Malacká cesta 63, Pezinok
 9. Návrh VZN č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2019
ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU
14. 05. 2020 o 8.30 hod.
18. 05. 2020 o 17.00 hod.
 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Informácie primátora
 3. Analýza možných dopadov ekonomickej krízy v dôsledku pandémie korona vírusu na rozpočet mesta Pezinok a návrh opatrení na zmiernenie dopadov ekonomickej krízy
 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020 o určení názvu novej ulice, o zmene názvu ulice a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2007 o určení názvov ulíc v meste Pezinok
 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 6. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach
 7. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia
 8. Návrh členov Komisie pre udeľovanie mestských ocenení
 9. Návrh zmeny v Komisii IT a SMART riešení
 10. Prevody a nájmy
 11. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku Mesta Pezinok do správy Mestského múzea v Pezinku, p. o.
 12. Návrh na rozšírenie predmetu činnosti príspevkovej organizácie MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
 13. Vyhodnotenie kultúrneho života v meste za rok 2019
 14. Vyhodnotenie plnenie koncepcie komunikačnej stratégie za rok 2019 a úlohy na rok 2020
 15. Návrh na doplnenie Etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy Mesta Pezinok a Etického kódexu zamestnanca mesta Pezinok a zamestnancov organizácií a podnikov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok
 16. Informácia z činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
 17. Rôzne
 18. Interpelácie poslancov
MIMORIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU
02. 06. 2020 o 17.00 hod.
 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia
 3. Návrh na udelenie mestských ocenení
MIMORIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU
14. 06. 2020
 1. Odovzdávanie mestských ocenení
ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU
25. 06. 2020 o 8.30 hod.
 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Zmena rokovacieho poriadku
 3. Prevody a nájmy
 4. Rozpočtové oparenie Mestského podniku služieb, p.o. — zvýšenie príspevku (COVID 19)
 5. Rozpočtové opatrenie - Kotolňa MsU presun z grantov na výstavbu
 6. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2/2007 o pamätihodnostiach mesta Pezinok
 7. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o verejnom poriadku
 8. VZN o dotáciách
 9. Návrh na schválenie čerpania príspevkov na šport, kultúru a sociálnu starostlivosť na rok 2020
 10. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2019 a stanovisko DR
 11. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. zárok 2019 a stanovisko DR
 12. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie PKC, p.o. za rok 2019
 13. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MPS, p.o. za rok 2019
 14. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum, p.o. za rok 2019
 15. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2019
 16. Zúčtovanie rozpočtového provizória
 17. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok mesta Pezinok nad 1000,- eur
 18. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 1.5. do 10.6. 2020
 19. Finančná analýza priamych a nepriamych dotácií z rozpočtu Mesta pre jednotlivé kluby
 20. Plnenie uznesenia - Doplnená koncepcia športu
 21. Informácie z činnosti MsU a UHK
 22. Upozornenie prokuratúra
 23. Rôzne
 24. Interpelácie poslancov
MIMORIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU
13. 08. 2020 o 17.00 hod.
 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie
 2. Zloženie sľubu p. Mgr. Martina Dulaja
 3. Rozhodnutie o proteste prokurátora proti Uzneseniu MsZ č. 1-23/2020 zo dňa 30.03.2020
 4. Návrh VZN č. 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších VZN
ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU
24. 09. 2020 o 8.30 hod.
 1. Kontrola plnenia uznesení za I. polrok 2020
 2. Prerokovanie platu primátora
 3. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2020
 4. Informácia o hospodárení TV PEZINOK, s.r.o. za I. polrok 2020
 5. Informácia o hospodárení Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. za I. polrok 2020
 6. Informácia o hospodárení Mestského podniku služieb, p.o. za I. polrok 2020
 7. Informácia o hospodárení Pezinského kultúrneho centra, p.o. za I. polrok 2020
 8. Informácia o hospodárení Mestského múzea, p.o. za I. polrok 2020
 9. Informácia o príprave rozpočtu na rok 2021
 10. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach
 11. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 €
 12. Správa o stave zabezpečenia verejnoprospešných služieb za I. polrok 2020 a tematické previerky HK
 13. Prevody a nájmy nehnuteľností
 14. Informácie z činností MsÚ a ÚHK
 15. Informácie primátora
 16. Interpelácie poslancov
ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU
26. 11. 2020 o 8.30 hod.
10. 12. 2020 o 8.30 hod.
 1. Harmonogram práce MsZ na rok 2021
 2. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum na rok 2021
 3. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2021
 4. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2021
 5. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. na rok 2021
 6. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. na rok 2021
 7. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2021
 8. Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2021 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023 a stanovisko HK
 9. Vyhodnotenie činnosti HK za rok 2020
 10. Návrh na udelenie odmeny HK za rok 2020
 11. Prevody a nájmy nehnuteľností
 12. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach
 13. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 €
 14. Informácie z činností MsÚ a ÚHK
 15. Informácie primátora
 16. Hodnotiaca správa o činnosti komisií MsZ
 17. Interpelácie poslancov

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Pezinku nájdete tu.