Všeobecne záväzné nariadenia

Zobrazené:            
Vyberte rok:

Zobrazených je 299 nariadení:

Zobraziť všetky

 • VZN č. 08/2018

  o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území Mesta Pezinok

 • VZN č. 07/2018

  ktorým sa ruší VZN č. 5/2016 o verejnej zeleni

 • VZN č. 06/2018

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, v znení VZN č. 8/2012

 • VZN č. 05/2018

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 • VZN č. 04/2018

  o niektorých podmienkach držania psov

 • VZN č. 03/2018

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

 • VZN č. 02/2018

  Trhový poriadok pre trhovisko na Kupeckého ulici (správca FAIR s. r. o.)

 • VZN č. 01/2018

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Pezinok

 • VZN č. 18/2017

  o úhradách za sociálne služby a záujmovo – vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok

 • VZN č. 17/2017

  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

 • VZN č. 16/2017

  o určení školských obvodov

 • VZN č. 15/2017

  ktorým sa mení VZN č. 1/2017 (Prevádzkový poriadok pohrebísk v Pezinku)

 • VZN č. 14/2017

  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy

 • VZN č. 13/2017

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Pezinok v znení VZN č. 1/2016

 • VZN č. 12/2017

  o zákaze používania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach

 • VZN č. 11/2017

  o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

 • VZN č. 10/2017

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2007 o pamätihodnostiach mesta Pezinok, v znení neskorších VZN

 • VZN č. 09/2017

  o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Pezinok

 • VZN č. 08/2017

  ktorým sa ruší VZN č. 6/95 o vydávaní všeobecne záväzných nariadení

 • VZN č. 07/2017

  ktorým sa ruší VZN č. 9/2008 o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na území mesta Pezinok

« Späť 1 2 3 4 5 ... 15 Ďalej »