Všeobecne záväzné nariadenia

Zobrazené:            
Vyberte rok:

Zobrazených je 50 nariadení:

Zobraziť všetky

 • VZN č. 9/2021

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 • VZN č. 8/2021

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy

 • VZN č. 7/2021

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných príspevkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia.

 • VZN č. 6/2021

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2017 o určení školských obvodov

 • VZN č. 5/2021

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 o dotáciách v znení VZN č. 3/2021 o dotáciách

 • VZN č. 4/2021

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok

 • VZN č. 3/2021

  ktorým sa mení VZN č. 8/2020 o dotáciách

 • VZN č. 2/2021

  o určení výšky finančných príspevkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

 • VZN č. 1/2021

  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 • VZN č. 12/2020

  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 • VZN č. 11/2020

  o mestskej polícii

 • VZN č. 10/2020

  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • VZN č. 9/2020

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

 • VZN č. 8/2020

  o dotáciách

 • VZN č. 7/2020

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o verejnom poriadku

 • VZN č. 6/2020

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2007 o pamätihodnostiach mesta Pezinok, v znení neskorších VZN

 • VZN č. 4/2020

  o určení názvu novej ulice a o doplnení VZN č. 4/2007 o určení názvov ulíc v meste Pezinok

 • VZN č. 2/2020

  ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebiska

 • VZN č. 1/2020

  o podmienkach dočasného parkovania v meste Pezinok

 • VZN č. 9/2019

  o miestnom poplatku za rozvoj

1 2 3