VZN č. 5/2020

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach