VZN č. 2/2002 (ZRUŠENÉ)

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

M E S T O     P E Z I N O K
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2002

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
- na základe § 6 ods. 1 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. h citovaného zákona sa uznieslo dňa 28. 2. 2002 na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"):

§ 1
Účel VZN

Účelom tohto VZN je určiť pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta.

§ 2
Pojmy

 

  1. Na účely tohto VZN sa rozumie:
  2. obchodom - prevádzka, ktorá zabezpečuje kúpu tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) a pohostinskú činnosť
  3. službami - poskytovanie opráv a údržby vecí, preprava osôb a tovaru, iné práce a výkony na uspokojovanie ďalších potrieb občanov
  4. prevádzkarňou - priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť, nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti

 

§ 3
Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb

Určuje sa čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb každý deň v roku v čase od 6.00 do 22.00 hod.

§ 4

 

  1. Výnimky z času predaja v obchode alebo času prevádzky služieb môže individuálnym rozhodnutím povoliť primátor, ak je to v záujme mesta, resp. obyvateľov mesta
  2. Prevádzkový čas na trhoviskách je určený v osobitných VZN, ktoré nie sú dotknuté týmto VZN.

 

§ 5
Sankčné ustanovenie

Právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce na úseku obchodu a služieb sú povinné upraviť svoj čas predaja v obchode a čas prevádzky služby do 60 dní od účinnosti tohto VZN, inak sa vystavujú nebezpečenstvu postihu podľa § - 13, ods. 8 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (primátor môže uložiť pokutu do výšky 200 000 Sk).

§ 6
Prechodné a záverečné ustanovenia

 

  1. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 4. 2002.
  2. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní je VZN prístupné na Mestskom úrade.

 Ing. Ivan Pessel    
primátor mesta