VZN č. 5/2002 (ZRUŠENÉ)

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu a novela VZN č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu v znení VZN č. 15/2000, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu

M E S T O     P E Z I N O K
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2002

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

podľa ust. § 4 ods. 3 písm. ch/ zák. č. 369/1990 Zb. v znení jeho zmien a doplnkov a ust. § 6 ods. 1 cit. zákona, sa dňa 14. 11. 2002 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
 

Čl. I.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu a novela VZN č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu v znení VZN č. 15/2000, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu sa mení a dopĺňa nasledovne:

 1. Text prílohy č. 1 v zmysle § 3 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenie č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu sa mení a dopĺňa tak, ako je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
 2. Text prílohy č. 2 v zmysle § 3 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenie č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu plánu a novely VZN č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu v znení VZN č. 15/2000, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu sa mení a dopĺňa tak, ako je uvedený v prílohe č. 2 tohto nariadenia

Čl. II.

 1. Zmeny Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu plánu a novely VZN č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu v znení VZN č. 15/2000, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu tak, ako sú uvedené v článku I. tohto VZN nadobudnú účinnosť dňom 29. 11. 2002
 2. V podrobnostiach pri uplatnení tohto VZN a v sporných prípadoch rozhoduje primátor Mesta Pezinok
 3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta.
 4. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní, bude nariadenie prístupné na Mestskom úrade v Pezinku.Ing. Ivan Pessel        
primátor mesta        

 

 

 

Príloha č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2002

1.1. Zoznam záväzných častí ÚPD M Pezinok

 

 

 

 • Urbanistická koncepcia
  mení sa a dopĺňa časť E.4 Riešenie územno-priestorových celkov a urbanistických obvodov podľa Aktualizácie územného plánu mesta / ďalej ÚPN M / Pezinok spracovanej Architektonickou kanceláriou I. Pleidel A.A, SNP 17, 927 01 Šaľa, október 2002 / ďalej len Aktualizácia 2002 /
  Plán funkčného využitia územia
  funkčná a priestorová koncepcia
  - mení sa a dopĺňa výkres 2A Funkčná a priestorová koncepcia M 1: 5000 - Aktualizácia 2002
  - organizácia a podmienky využitia územia
  - mení sa a dopĺňa výkres 3A Organizácia a podmienky využitia územia M 1 : 5000 - Aktualizácia 2002
  Koncepcia rozvoja dopravy
  Ekológia a životné prostredie
  mení sa a dopĺňa časť H.2.3 Skládka komunálneho odpadu - Aktualizácia 2002
  Verejnoprospešné stavby


1.2. Zoznam záväzných častí ÚP Rekreácia a cestovný ruch - M Pezinok

 • Funkčný a priestorový vzťah procesu cestovného ruchu, rekreácie a osídlenia
  Verejnoprospešné stavby v rekreačných priestoroch Baba, Krkavec, Kučišdorfská dolina, Leitne, Reisinger, Slnečné údolie, Stupy
  Funkčno-priestorové a prevádzkové hľadisko
  Dopravná obsluha
  Životné prostredie
  Zásady a regulačné opatrenia pre rozvoj rekreačných priestorov

 

 

 

Príloha č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2002

2.1. Zoznam verejnoprospešných stavieb ÚPD - M Pezinok

 

 

 

 

 1. Rozšírenie ČOV v území Ú. P. C. 7-11
 2. Smerová úprava trasy Bratislavskej cesty v Ú. P. C. 6-4, 6-5 vrátane mimoúrovňového križovania Bratislavská-Senecká
 3. Skládka odpadov v novej polohe na okraji k.ú. Pezinok v susedstve s k.ú. Viničné v lokalite Panholec v Ú. P. C. 13-1
 4. Obslužná komunikácia v južnej podnikovej zóne prepájajúca úsek od nadjazdu v Ú. P. C. 7-8 po Seneckú cestu v Ú. P. C. 7-3
 5. Obslužná komunikácia v podnikateľskej zóne Grinava prepájajúca úsek od Gróbskej cesty po po nadjazd /zámer po návrhovom období/
 6. Úprava šírkových pomerov komunikácie a cestného nadjazdu nad železnicou - dopravné prepojenie k južnej výrobnej zóne
 7. Cestný podjazd pod železnicou na Grobskej ceste v časti Grinava
 8. Cestný podjazd pod železnicou na Drevárskej ulici
 9. Cestný podjazd pod železnicou na Tehelnej ulici
 10. Priestorová úprava železničnej zastávky Pezinok - zastávka
 11. Priestorová úprava autobusovej a železničnej stanice - Pezinok, vytvorenie podmienok pre územné rozšírenie staničných priestorov a predstaničného priestoru a a podchodu do priemyselnej zóny Ú. P. C. 2-8, 6-4
 12. Navrhovaná nová zberná komunikácia prepájajúca Bratislavskú a Malackú cestu v úseku pozdĺž západného okraja zastavaného územia v smere : nový úsek pozdĺž potoka Saulak, úprava úseku Fajgalskej cesty, nová trasa nábrežnej komunikácie prepájajúca Fajgalskú a Suvorovovu ulicu, úprava Suvorovovej ulice v celej dĺžke a úprava prepojovacej Kutuzovovej ulice až po Malackú cestu
 13. Prepojenie Zigmundíkovej ulice dopravnou komunikáciou a mostným objektom cez potok Saulak na navrhovanú nábrežnú komunikáciu v Ú. P. C. 10-3
 14. Rekonštrukcia kanalizačného zberača "A " pozdĺž potoka Saulak - vo vymedzení ochranného pásma 3 m obojstranne od osi kanála ako prístupový manipulačný priestor pre opravy, údržbu a rekonštrukciu - medzi ulicami Fajgalská cesta - Suvorovova ulica
 15. Výhľadová trasa prekládky št. cesty II/503 do tunelovej cesty v úseku Pezinok - Pernek
 16. VTL plynová prípojka k RS pri Policajnej škole vrátane plochy pre RS
 17. Prepojovacia komunikácia obytného územia Muškát na Cajlanskú cestu v Ú. P. C. 4-3
 18. Obslužná komunikácia v obytnom území Muškát s prepojením na ulicu Dr. Bokesa v Ú. P. C. 4-3
 19. Nové TS v U. O. č. 5a a Ú. P. C. 2-8, 7-7, 10-3, 13-3 - plochy pre umiestnenie objektov TS
 20. Cintorín - lokalita pre nový cintorín vrátane územnej rezervy v U. O. 13-1 v náväznosti na U. O. 11
 21. Vybavenosť - lokalita vymedzenia pre nový nemocničný areál v U. O. č. 5
 22. Nekomerčná vybavenosť obytného územia Muškát - navrhovaná rezerva pre zariadenia školských, kultúrnych, zdravotníckych prípadne sociálnych stavieb
 23. Obslužná komunikácia obytného územia Muškát
 24. Nová trasa št. cesty do Slovenského Grobu / výhľadový zámer po roku 2010 /
 25. Doplnenie prevádzkových plôch cintorína na Cajle /Ú. P. C. 4-3/ - úprava okolitých priestorov cintorína a prevádzkových plôch /parkovisko, zeleň,...../
 26. Kanalizácia a ČOV Grinava
 27. Rozšírenie vodojemu v lokalite Stará hora
 28. Parkovisko Za hradbami