VZN č. 15/2000 (ZRUŠENÉ)

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 02/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu

M E S T O     P E Z I N O K
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 15/2000
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 02/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

   podľa ust. § 4 ods.3 písm.ch/ zák. č. 369/1990 Zb. v znení jeho zmien a doplnkov a ust. § 6 ods. 1 cit. zákona, sa dňa 14.12.2000 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení :

Čl. I.

   Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Pezinok č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu sa mení a dopĺňa nasledovne :

1. Text prílohy č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č.2/97 sa mení a dopĺňa v následovne :
v časti 2.1. Zoznam vernoprospešných stavieb ÚPD-SÚ Pezinok

sa mení    bod 20. ČOV Myslenice
na             bod.20. Kanalizácia a ČOV Grinava

sa dopĺňa bod 22. Parkovisko Za hradbami

Čl. II.

1. Zmeny Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/97 tak ako sú uvedené v článku I. tohto VZN
nadobudnú účinnosť dňom 5.1.2001
2. V podrobnostiach pri uplatnení tohto VZN a v sporných prípadoch rozhoduje primátor
Mesta Pezinok.
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15.dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta.
4. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15. dní, bude nariadenie prístupné na Mestskom
úrade v Pezinku.

Ing. Ivan P e s s e l
primátor Mesta Pezinok


   Mestská rada v Pezinku na zasadnutí dňa 30.11.2000 prijala nasledovné stanovisko :

   Mestská rada v Pezinku doporučuje Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku schváliť Novelu všeobecne záväzného nariadenia / VZN / č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu. Predmetom Novely je zmena a doplnenie prílohy č. 2 k VZN č.2/97 v časti 2.1. Zoznam verejnoprospešných stavieb územnoplánovacej dokumentácie sídelného útvaru / ÚPD SÚ / Pezinok. Mení sa bod 20. ČOV Myslenice na bod 20. Kanalizácia a ČOV Grinava, dopĺňa sa bod 22. Parkovisko Za hradbami.

Dôvodová správa k VZN č. 15 / 2000

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu vo svojich prílohách č.1 a č.2 definuje zoznam záväzných častí a zoznam verejnoprospešných stavieb územnoplánovacej dokumentácie sídelného útvaru Pezinok.
Novela VZN sa dotýka prílohy č.2 - časť. 2.1. zoznam verejnoprospešných stavieb.
Mení sa :
Bod 20. ČOV Myslenice.
Z hľadiska širšieho definovania stavby sa javí vhodnejšia zmena charakterizujúca stavbu ako celok t.j. kanalizácia a s ňou súvisiaca čistička odpadových vôd / ČOV /, pri zachovaní pôvodného číslovania a aktualizovaní názvu časti Mesta a to :
Bod 20. Kanalizácia a ČOV Grinava

Dopĺňa sa :
Bod 22. Parkovisko Za hradbami
V záujme vyváženého rozvoja, Mesto zabezpečuje prípravu a realizáciu jednotlivých stavieb, pričom viaceré z nich majú charakter verejnoprospešných stavieb, a z tohto dôvodu je nutné uplatniť mechanizmus ich realizácie z titulu verejného záujmu
Príloha č. 2 k VZN č. 2/97 definuje zoznam verejnoprospešných stavieb, ktorý je nutné v určitých časových intervaloch a z dôvodu verejného záujmu meniť a dopĺňať.