VZN č. 09/2013 (ZRUŠENÉ)

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu