VZN č. 3/2005

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste (Trhový poriadok)

M E S T O     P E Z I N O K
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2005
TRHOVÝ PORIADOK

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste


Trhovisko na Kupeckého ulici, na parc. č. 100/2, o výmere 2256 m2 v Pezinku; 16 m2 z par. č. 100/1 (plocha pod bunkou sociálneho zariadenia a správy trhoviska)

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku,
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g/ a ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s poukazom na ustanovenie § 5 ods. 1 zák. č. 178/98 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zák. č. 455/91 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, sa dňa 25. 02. 2005 uznieslo na tomto znení všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN")

§ 1
Účel úpravy

Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste: Trhovisko na Kupeckého ulici, parc. č. 100/2 o výmere 2256 m2 v Pezinku

§ 2
Riadenie trhu a kontrola predaja

 1. Správu trhoviska vykonáva:
  TRHOVISKO - Bohuslav Bula
  Kupeckého 50
  902 01 Pezinok
  V zastúpení: Bohuslav Bula, majiteľ
 2. Trhovými dňami sú určené vždy pondelok až sobota v jednotlivých príslušných týždňoch, pričom sa na trhovisku stanovuje prevádzková doba v pondelok až v piatok: od 06,00 do 18,00 h a v sobotu: od 06,00 do 12,00 h.
 3. Primátor Mesta môže rozhodnutím, na základe písomnej žiadosti správcu trhoviska, povoliť aj inú dobu predaja, ako je uvedená v ods. 2.
 4. Predávajúci musia dbať o to, aby trhovým predajom nedochádzalo k narušeniu práva občanov na odpočinok (viď VZN č. 1/2002).
 5. Na trhovisku je zakázané:
  1. po predajnom čase skladovať akékoľvek obaly (vrecia, prepravky, debny, koše, sudy),
  2. parkovať motorové vozidlá.
 6. Rezervovaný stôl a miesto musí byť obsadené do 7.30 hod. Po tejto hodine môže byť stôl správcom trhoviska obsadený inou osobou za stanovených podmienok, v zmysle tohto trhového poriadku.
 7. Rezervované miesto - stôl môže využívať len osoba, ktorá ho riadne nadobudla. Prenos (zapožičanie) týchto práv na ďalšiu osobu je podmienený predchádzajúcim súhlasom správcu trhoviska.

§ 3
Oprávnenie na predaj

 1. Na trhovisku môžu predávať:
  1. osoby staršie ako 18 rokov,
  2. fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení a ostatné organizácie oprávnené vykonávať obchodnú činnosť v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník,
  3. - osoby, u ktorých sa nevyžaduje živnostenské oprávnenie alebo zápis do obchodného registra, v prípade predaja poľnohospodárskych výrobkov z vlastnej rastlinnej a živočíšnej produkcie, lesných plodov, ovocia, zeleniny, zemiakov, zeleninových a kvetinových sadeníc, kvetov, stromčekov a okrasných kríkov a to:
   • samostatne hospodáriaci roľníci (na základe Osvedčenia o zápise do evidencie SHR vydaného v zmysle 12 písm. a) až písm. e) zákona č. 219/1991 Zb. o súkromnom podnikaní občanov),
   • drobnochovatelia a pestovatelia, ktorí spôsob nadobudnutia tovaru preukazujú potvrdením príslušného mestského alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy, resp. záhrady alebo platným preukazom člena záhradkárskeho alebo chovateľského zväzu, v prípade predaja čečiny, lesných šišiek a lesných plodov vrátane húb, predkladá predávajúci potvrdenie o súhlase k ich odberu od príslušného vlastníka, alebo správcu pozemku.
 2. Na trhovisku nesmú predávať:
  1. osoby mladšie ako 18 rokov (pomocný personál môže byť mladší ako 18 rokov v súlade s právnymi predpismi),
  2. cudzí štátny príslušníci bez oprávnenia na podnikanie.

§ 4
Sortiment a obmedzenie predaja

 1. Na trhový predaj možno ponúknuť nasledujúci tovar bez obmedzujúcich podmienok:
  1. ovocie a zelenina - musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných predpisov,
  2. poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí (kvety, priesady, ozdobné kry, semená a pod.),
  3. všeobecne známe liečivé rastliny (napr. lipový kvet, podbeľ atď.) možno predávať pod podmienkou, že nebudú označené ako liečivé rastliny, ale iba botanickým názvom rastliny a predávajúci nebude pri predaji uvádzať, na aké ochorenie sa rastlina môže použiť.
 2. Tovar, pri predaji ktorého musia byť splnené podmienky stanovené osobitnými predpismi, t.j. vyžaduje sa označenie - atest:
  1. výrobky z ovocia, zeleniny, maku, mletá paprika, osivá, korenáče chmeľu,
  2. včelí med musí byť zmyslovo bezchybný, hygienicky zdravotne nezávadný, plnený do hygienicky nezávadných obalov s označením výrobcu, názvu výrobku, hmotnosti, dátumu plnenia, doby použiteľnosti; med môžu predávať (ponúkať) len právnické alebo fyzické osoby, ktoré majú osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre túto činnosť, vydané príslušným veterinárnym orgánom,
  3. vajcia - povolený je len predaj čerstvých slepačích vajec, označených, pochádzajúcich od výrobcov, ktorým bolo príslušným veterinárnym orgánom vydané osvedčenie o spôsobilosti podmienok na ich produkciu; vajcia pri predaji musia byť chránené proti priamemu pôsobeniu slnečných lúčov a za podmienok pri teplote prostredia od 5 do 18 oC; ak je teplota vonkajšieho prostredia vyššia ako 18 oC, musí byť zabezpečené chladenie tovaru v chladiacich zariadeniach; ak nie je možné zabezpečiť chladenie, predaj je zakázaný,
  4. trhové konzumné ryby môžu byť ponúkané len vo zvlášť vyhradenom priestore, ale iba po stanovení podmienok a súhlase Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Senci,
  5. huby možno predávať len na základe "Osvedčenia o znalosti húb"; oprávnenie na predaj sa týka len tých druhov húb, ktoré sú v osvedčení uvedené,
  6. vianočné stromčeky, chvoje, šišky, čečinu a výrobky z nich možno predávať len na základe preukázaného potvrdenia o spôsobe ich nadobudnutia (potvrdenie majiteľa alebo správcu lesa),
  7. spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektronické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogistický tovar, športové potreby a hračky sa môžu na trhovisku predávať len v prevádzkárňach a uzatvorených stánkoch s trvalým stanovišťom,
  8. potravinové výrobky balené a označené v zmysle zák. č. 152/95 Z. z. o potravinách a Potravinového kódexu SR, ale nevyžadujúce osobitné skladovacie podmienky (chladenie, mrazenie); všetky potraviny musia byť zdravotne nezávadné, biologicky hodnotné a musia vyhovovať príslušným STN; za zdravotnú nezávadnosť predávaných požívatín zodpovedá predávajúci alebo predávajúca organizácia.

§ 5
Zákaz predaja

 1. Na trhovisku je zakázané predávať:
  1. mlieko a mliečne výrobky všetkých druhov,
  2. vajcia vodnej hydiny,
  3. výrobky z vajec,
  4. mäso jatočného hovädzieho dobytka, ošípaných, teliat, oviec, kôz a vnútorností každého druhu, mäsové výrobky a výrobky z domácich zakáľačiek,
  5. lahôdkárske výrobky (výrobky studenej kuchyne),
  6. masť,
  7. jatočný dobytok, jatočné ošípané, teľce a zverinu,
  8. lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
  9. tabak a tabakové výrobky,
  10. osivá, sadivá a korenáče chmeľu, ktoré môžu uvádzať do obehu len fyzické a právnické osoby s osobitným poverením a atestom,
  11. rastliny a živočíchy druhov, chránených podľa zákona o štátnej ochrane prírody, ako i nebezpečné živočíchy,
  12. tlač a iný tovar, ktoré ohrozujú mravnosť podľa zákona SNR č. 445/90 Zb.,
  13. omamné a rádioaktívne látky,
  14. lieky, jedy, omamné a psychotropné látky a iné špecifické výrobky, ktorých predaj je viazaný na osobitné povolenie,
  15. zbrane, strelivo, výbušniny a všetky druhy zábavnej pyrotechniky,
  16. tovar nekvalitný, ohrozujúci zdravie spotrebiteľov a tovar, u ktorého sa nepreukáže legálny spôsob nadobudnutia,
  17. liečivé rastliny a výťažky z nich, spracované a označené ako liečivá a čajové zmesi z bylín označené ako liečivá,
  18. živé zvieratá,
  19. automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo.
 2. V prevádzkárňach a v uzatvorených stánkoch s trvalým stanovišťom, na trhovisku určených pre obchod a služby, je povolený len predaj sortimentu a poskytovanie služieb schválených Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Senci, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Štátnym zdravotným ústavom a v zmysle osobitných predpisov.

§ 6
Druhy poskytovaných služieb

Na trhovisku možno poskytovať tieto služby:
 1. rýchle občerstvenie a stravovanie v zmysle príslušných zákonných ustanovení,
 2. brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
 3. oprava dáždikov,
 4. oprava a čistenie obuvi,
 5. kľúčové služby,
 6. ďalšie služby, ktoré určí svojim rozhodnutím primátor mesta.

§ 7
Podmienky predaja

 1. Fyzické a právnické osoby predávajúce na trhovisku sú povinné dodržiavať hygienické a veterinárne predpisy, nariadenia v oblasti obchodu, cien, poplatkov a všetky ostatné súvisiace predpisy a tiež podriadiť sa kontrole oprávnenými osobami.
 2. Tovar ponúkaný na predaj musí byť bezchybný, musí mať predpísanú alebo schválenú akosť, pokiaľ je záväzne ustanovená, alebo vyplýva z osobitných predpisov, alebo v akosti predávajúcim uvádzanej.
 3. Zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých častí, ovocie musí byť akostne roztriedené a počas predaja uložené v prepravkách, košoch, príp. vyložené na zákazníkom dostupnom mieste.
 4. Predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu poskytnúť vzorku predávaného tovaru na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti. Kontrolný orgán vydá predávajúcemu potvrdenie o odobratí vzorky, v ktorom uvedie množstvo vzorky a jej hodnotu.
 5. Ak sa kontrolou zistí, že predávaný tovar nezodpovedá požiadavkám stanovených všeobecne záväznými predpismi, kontrolný orgán:
  1. a) zakáže predaj tovaru a predávajúci je povinný uhradiť náklady na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti, ako i peňažnú sankciu podľa platných predpisov,
  2. b) upozorní na túto skutočnosť správcu trhoviska a príslušný orgán, u ktorého je predávajúci registrovaný.
 6. Mesto Pezinok, orgány potravinového, veterinárneho a zdravotného dozoru, Slovenská obchodná inšpekcia, môžu obmedziť alebo zakázať predaj niektorých tovarov vzhľadom na podmienky predaja, akosť a nákazovú situáciu.
 7. Podmienkou predaja na trhovisku je prenájom stolov alebo trhového miesta, t.j. zaplatenie celoročného práva predaja tovaru na konkrétnom stole, poplatku za prednostné užívanie stola, príp. zaplatenie poplatku za stôl v deň predaja.
 8. Stánky určené na predaj musia byť viditeľne označené menom a adresou predávajúceho. Predaj v stánkoch uzatvorených a umiestnených na trhovisku, sa riadi podmienkami vydanými Obvodným úradom Pezinok, Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Senci a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ako i platnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta Pezinok a ostatnými právnymi predpismi.
 9. Všetky fyzické a právnické osoby, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Vyhlášky č. 55/94 Z. z., sú povinné pri predaji tovaru používať elektronické registračné pokladne na vedenie evidencie tržieb.
 10. Všetky fyzické a právnické osoby predávajúce na trhovom mieste, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov (ust. § 30 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MV SR č. 322/2001 Z. z. o inšpekčných knihách a zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku SR), sú povinné viesť autorizovanú inšpekčnú knihu.

§ 8
Povinnosti predávajúcich fyzických a právnických osôb

Predávajúci je povinný:
 1. dodržiavať podmienky predaja,
 2. predávať len na predajnom mieste určenom správcom trhoviska,
 3. označiť predajný stôl menom a adresou fyzickej alebo právnickej osoby zodpovednej za predaj tovaru,
 4. dodržiavať predpisy v oblasti poplatkov, hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy,
 5. tovar viditeľne označiť cenovkami a akostnou triedou, zabezpečiť predaj v súlade s cenovými predpismi a ceny správne účtovať, nesmie uvádzať o predávanom tovare nepravdivé údaje s cieľom oklamať, alebo poškodiť spotrebiteľa,
 6. uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje, riadne informovať o vlastnostiach predávaných výrobkov a s ohľadom na povahu výrobku oboznámiť kupujúceho s návodom na obsluhu a zvláštnymi technickými pravidlami,
 7. predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov, používať len váhy, miery a závažia opatrené platnou ciachou,
 8. zabezpečiť podmienky pre predaj zdravotne nezávadného tovaru vrátane obsahu dusičnanov v zelenine,
 9. vylúčiť z predaja požívatiny zdravotne závadné, neznámeho pôvodu, čiastočne narušené alebo zjavne znehodnotené,
 10. udržiavať predajné miesto počas predaja a po jeho skončení v čistote a poriadku, patrične upratané a predajný stôl v prevádzkyschopnom stave,
 11. mať pri predaji čistý pracovný alebo iný odev,
 12. umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok predaja tovaru a podriadiť sa rozhodnutiu kontrolného orgánu,
 13. na požiadanie kontrolného orgánu predložiť potrebné platné doklady (podľa charakteru predaja):
  • občiansky preukaz,
  • povolenie k predaju výrobkov,
  • živnostenské oprávnenie (živnostenský list, výpis z obchodného registra),
  • pracovnú zmluvu (overenú) a overenú kópiu živnostenského oprávnenia, ak predávajúci sám nemá povolenie k podnikaniu,
  • potvrdenie príslušného mestského alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy alebo záhrady,
  • doklad (dodací list - faktúru) o nadobudnutí predávaného tovaru so všetkými predpísanými náležitosťami k tovaru,
  • zdravotný preukaz, ak to vyžaduje povaha predávaného tovaru,
  • potvrdenie o pridelení a zaplatení predajného stola a miesta,
  • osvedčenie o poznaní húb a liečivých rastlín,
  • doklad o kontrole zdravotnej nezávadnosti a akosti tovaru,
  • veterinárne osvedčenie, stanovisko Štátneho zdravotného ústavu, osvedčenie o obsahu cudzorodých látok v rastlinných výrobkoch,
  • potvrdenie o odbere čečiny,
  • autorizovanú inšpekčnú knihu (čl. 7 ods. 10 tohto VZN).

§ 9
Práva a povinnosti správcu trhoviska

 1. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť:
  1. spevnený a ľahko čistiteľný povrch priestorov trhoviska určených na predaj,
  2. sociálne zariadenia pre predávajúcich a kupujúcich,
  3. dostatok odpadových nádob na dočasné uskladnenie odpadkov, ich pravidelné vyprázdňovanie a dezinfekciu, vyčlenenie priestoru na umiestnenie odpadových nádob,
  4. zvlášť vyhradené miesto na predaj živých trhových konzumných rýb a denné umývanie stolov a priestoru tohto miesta,
  5. trvalo udržiavať v čistote a v poriadku predajné priestory trhoviska, ako i všetko zariadenie slúžiace na predaj so zabezpečením prívodu vody a odtokom odpadových vôd,
  6. kontrolnú váhu s platným úradným overením a jej prístupnosť pre kupujúcich,
  7. dodržiavanie hygienických a protiepidemiologických predpisov a opatrení,
  8. v prípade potreby poskytnutie vhodného priestoru s tečúcou pitnou vodou, mydlom a uterákom, potrebnú osobnú a vecnú pomoc orgánom zdravotnej a veterinárnej služby,
  9. dozor nad dodržiavaním podmienok predaja a ostatných platných zákonov a v prípade potreby prizvať k zjednaniu nápravy i príslušníkov Mestskej polície Pezinok,
  10. prideľovanie miest na predaj predávajúcim, ak to dovoľujú kapacitné možnosti trhoviska,
  11. kontrolu oprávnenosti predaja jednotlivými osobami, oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov, ako aj povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vydané mestom Pezinok,
  12. kontrolu osvedčení a potvrdení ako aj ich platnosť, ak to vyžaduje povaha tovaru,
  13. kontrolu označenia stánkov, stolov a miesta menom a adresou zodpovednej osoby za predaj, ako aj označenie tovarov cenovkami,
  14. umiestnenie informačnej tabule pre potreby trhovníkov, na viditeľnom a prístupnom mieste umiestniť Trhový poriadok,
  15. konať na trhovisku tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví a majetku občanov,
  16. za porušenie povinností ustanovených v "Podmienkach predaja"
   • zakázať predaj tovaru,
   • vylúčiť predávajúceho z predaja,
  17. spolupracovať s orgánmi vykonávajúcimi na trhovisku kontrolnú činnosť a o vykonávaných kontrolách viesť evidenciu v inšpekčnej knihe,
  18. zabezpečiť podmienky pre ochranu zdravia, bezpečnosti a požiarnej ochrany,
  19. kontrolu dokladov o nadobudnutí tovaru,
  20. kontrolu používania elektronickej registračnej pokladne v zmysle platných zákonných ustanovení,
  21. kontrolu dodržiavania Trhového poriadku.

  § 10
  Ceny tovaru

  tovarov na trhovisku sú tvorené dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

  § 11
  Poplatok za užívanie trhového miesta

  1. Správca trhoviska je oprávnený uzatvárať nájomné zmluvy za užívanie trhových stolov a stánkov, resp. trhových miest s fyzickými alebo právnickými osobami.
  2. Výšku predplatného za trhové stoly a stánky, resp. trhové miesta, určí správca trhoviska dohodou v zmysle platných predpisov alebo tiež dražbou, ktorú je oprávnený vyhlásiť správca trhoviska v súlade s fin. predpismi.
  3. Predajný stôl, pre ktorý nebolo zaplatené ročné predplatné, môže správca trhoviska na základe zváženia objemu predávaného tovaru, rozdeliť viacerým predávajúcim za podielovú cenu.
  4. Správca trhoviska je oprávnený vyberať denný poplatok za záber trhového miesta v zmysle platných cen. predpisov.
  5. Za týmto účelom vydáva správca trhoviska vždy iba lístky, ktoré sú označené číslom, sumou, dátumom a pečiatkou.

  § 12
  Orgány dozoru a sankčné opatrenia

  1. Dozor nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia a kontrolu predaja na trhovisku vykonávajú (ďalej len "orgány dozoru"):
   1. Slovenská obchodná inšpekcia,
   2. Pracovníci mesta Pezinok,
   3. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Senci.
  2. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 500 000,- Sk
   1. fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia mesta Pezinok alebo správcovi trhoviska za porušenie povinností v zmysle § 5 ods. 1 a 3 zákona č. 178/1990 Z.z.,
   2. fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia, alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú určené v zmysle tohto všeobecne záväzného nariadenia ne predaj, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkárňach trhoviska, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhovisku, na príležitostných trhoch a pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľom, mimo takto určených miest, alebo fyzickej osobe predávajúcej rastlinné výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti alebo lesné plody, ktorá odmietne predložiť doklad o nadobudnutí predávaného tovaru alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín.
  3. Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia mesta Pezinok zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom mieste, pričom môžu uplatniť príslušné sankčné opatrenia v zmysle platných zákonných ustanovení.
  4. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa príslušných osobitných predpisov nie sú týmto všeobecne záväzným nariadením dotknuté.

  § 13
  Spoločné a záverečné ustanovenia

  1. Umiestnenie a užívanie predajných stánkov sa musí vykonávať v súlade s právnymi predpismi.
  2. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej adrese Mesta v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.
  3. Toto VZN nadobúda platnosť a účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na Mestskom úrade v Pezinku.  Mgr. Oliver Solga
  primátor Mesta Pezinok