VZN č. 2/2005 (ZRUŠENÉ)

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu v znení VZN č. 15/2000, VZN č. 5/2002 a VZN č. 15/2004

M E S T O     P E Z I N O K
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2005

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu v znení VZN č. 15/2000, VZN č. 5/2002 a VZN č. 15/2004

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, podľa ust. § 4 ods. 3 písm. ch/ a § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa dňa 25.02.2005 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"):

Čl. I.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu v znení VZN č. 15/2000, VZN č. 5/2002 a VZN č. 15/2004 sa mení a dopĺňa nasledovne:
 

  1. Text prílohy č.1 v zmysle § 3 ods.1 VZN č.2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu - Urbanistická koncepcia, Časť E.4 Riešenie územno- priestorových celkov (Ú.P.C.) a urbanistických obvodov
    • textova časť sa mení sa a dopĺňa podľa Zmeny ÚPD mesta Pezinok 2/2004 spracovanej fy PORTIK spol. s r.o. Mierová 1, Bratislava , október 2004.
    • vo výkresovej časti sa mení a dopĺňa Plán funkčného využitia územia ÚPN mesta Pezinok - Aktualizácia 2002, výkres 1A-M 1:10 000 a Funkčná a priestorová koncepcia, výkres 2A - M 1:5000. Funkčné využitie pozemku parc. číslo 5244/1 k.ú.Pezinok sa mení z ucelených plôch pôdneho fondu na plochy málopodlažných a individuálnych foriem obytných štruktúr.

Čl. II.

  1. Návrh Tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke Mesta v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.
  2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15.dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta.
  3. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude VZN prístupné na Mestskom úrade v Pezinku.

 

 

 

Mgr. Oliver Solga
primátor Mesta Pezinok