VZN č. 02/2006 (ZRUŠENÉ)

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu, v znení VZN č. 15/2000, VZN č. 5/2002, VZN č. 15/2004, VZN č. 2/2005 a VZN č. 9/2005

M E S T O     P E Z I N O K
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2006
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu, v znení VZN č. 15/2000, VZN č. 5/2002, VZN č. 15/2004, VZN č. 2/2005 a VZN č. 9/2005

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, s poukazom na § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), sa dňa 10.04.2006 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"):


Čl. I
Účel úpravy VZN

Účelom úpravy tohto VZN je zosúladiť ho v zmysle Nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 83/2006 Z. z., s čl. 2 ods. 3, čl. 13 ods. 1 písm. a/ a čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky, s ustanoveniami čl. I § 5 ods. 5 a 10, § 39 ods. 4 a § 72 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ustanoveniami § 6 ods. 2 a § 13 ods. 4 a 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.
 


Čl. II
Predmet VZN

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu, v znení VZN č. 15/2000, VZN č. 5/2002, VZN č. 15/2004, VZN č. 2/2005 a VZN č. 9/2005 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

 

 


§ 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 

 1. Toto VZN sa vydáva podľa § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, za účelom zabezpečenia dokumentu pre riadenie územnej koncepčnej činnosti a zásad pre ďalší rozvoj územia Mesta Pezinok.
 2. VZN vymedzuje záväzné časti a verejnoprospešné stavby.


§ 2
VÝKLAD POJMOV

 1. Ak sa v tomto VZN používa pojem "Zákon" bez bližšieho označenia právneho predpisu, rozumie sa tým Stavebný zákon.
 2. Skratka "ÚPN" (územný plán) označuje platnú územnoplánovaciu dokumentáciu a návrh mesta Pezinok, schválenú Uznesením Mestského zastupiteľstva v Pezinku č. 1-100/96 zo dňa 12.09.1996 a č. 1-64/97 zo dňa 24.04.1997 a jeho zmien a doplnkov schválených Uznesením MsZ č. 1-173/2002 zo dňa 14.11.2002, Uznesením MsZ č. 1-180/2004 zo dňa 10.09.2004, Uznesením MsZ č. 1-20/2005 zo dňa 25.02.2005 a Uznesením MsZ č. 1-99/2005 zo dňa 01.07.2005.


§ 3
PREDMET ÚPRAVY

 1. Zoznam záväzných častí územného plánu je nasledovný:
  1. záväzná textová časť ÚPN Mesta Pezinok
   Týmto VZN sa určuje, že obsahom záväznej textovej časti ÚPN z roku 1996, v znení neskorších zmien a doplnkov, sú kapitoly:
   • E/ Urbanistická koncepcia, ktorá rieši širšie vzťahy v území, formovanie funkčno-priestorovej kostry mesta, členenie mesta na 16 urbanizačných obvodov, ktoré delí na menšie územno-priestorové celky (Ú.P.C.), v znení zmien a doplnkov, rok 2001, rok 2004 a rok 2005
   • G/ Koncepcia rozvoja dopravy, v znení zmien a doplnkov, rok 2005
   • F/ Ekológia a životné prostredie, v znení zmien a doplnkov, rok 2002
   • J/ Verejnoprospešné stavby, v znení zmien a doplnkov, rok 2002 a rok 2005
  2. záväzná textová časť ÚP Rekreácia a cestovný ruch SÚ Pezinok
   • Funkčný a priestorový vzťah procesu cestovného ruchu, rekreácia a osídlenia
   • Verejnoprospešné stavby v rekreačných priestoroch : Baba, Krkavec, Kučišdorfská dolina, Leitne, Reisinger, Slnečné údolie a Stupy
   • Dopravná obsluha
   • Životné prostredie
   • Zásady a regulačné opatrenia pre rozvoj rekreačných priestorov, v znení zmien a doplnkov, rok 2005
  3. záväzná grafická časť ÚPN Mesta Pezinok a ÚPN Rekreácia a cestovný ruch SÚ Pezinok
   Týmto VZN sa určuje, že obsah záväznej grafickej časti ÚPN tvoria tieto výkresy spracované v mierke 1 : 5000 a 1 : 2000
   ÚPN Mesta Pezinok:
   3.1. Výkres č. 2 v znení zmien a doplnkov 2002 (2A) - funkčná a priestorová koncepcia - plán funkčného využitia územia M 1 : 5000
   3.2. Výkres č. 3 v znení zmien a doplnkov 2002 (3A) - organizácia a podmienky využitia územia M 1 : 5000
   3.3. Výkres č. 4 - dopravné systémy M 1 : 5000
   3.4. Výkres č. 5 - vodné hospodárstvo M 1 : 5000
   3.5. č. 6 - technická infraštruktúra M 1 : 5000
   3.6. Výkres č. 7 - lesy, zeleň, poľnohospodárska krajina M 1 : 5000
   Rekreácia a cestovný ruch - SÚ Pezinok - výkresy v mierke 1 : 2000
   3.7. Výkres č. 2a - Organizácia a podmienky využitia územia - RP Baba
   3.8. Výkres č. 3a - Organizácia a podmienky využitia územia - RP Krkavec
   3.9. Výkres č. 4a - Organizácia a podmienky využitia územia - RP Kučišdorfská dolina
   3.10. Výkres č. 5a - Organizácia a podmienky využitia územia - RP Leitne
   3.11. Výkres č. 6a - Organizácia a podmienky využitia územia - RP Reisinger
   3.12. Výkres č. 7a - Organizácia a podmienky využitia územia - RP Slnečné údolie
   3.13. Výkres č. 8a - Organizácia a podmienky využitia územia - RP Stupy
 2. Verejnoprospešnými stavbami ÚPN Mesta Pezinok sú nasledovné stavby:
  1. Rozšírenie ČOV v území P.C. 7-11
  2. Smerová úprava trasy Bratislavskej cesty v Ú.P.C. 6-4, 6-5, vrátane mimoúrovňového križovania Bratislavská - Senecká
  3. Obslužná komunikácia v južnej podnikovej zóne prepájajúca úsek od nadjazdu v Ú.P.C. 7-8 po Seneckú cestu v Ú.P.C. 7-3
  4. Obslužná komunikácia v podnikateľskej zóne Grinava prepájajúca úsek od Grobskej cesty po nadjazd (zámer po návrhovom období)
  5. Úprava šírkových pomerov komunikácie a cestného nadjazdu nad železnicou - dopravné prepojenie k južnej výrobnej zóne
  6. Cestný podjazd pod železnicou na Grobskej ceste v časti Grinava
  7. Cestný podjazd pod železnicou na Drevárskej ulici
  8. Cestný podjazd pod železnicou na Tehelnej ulici
  9. Priestorová úprava železničnej zastávky Pezinok - zastávka
  10. Priestorová úprava autobusovej a železničnej stanice - Pezinok, vytvorenie podmienok pre územné rozšírenie staničných priestorov a predstaničného priestoru a podchodu do priemyselnej zóny ÚPC 2-8, 6-4
  11. Navrhovaná nová zberná komunikácia prepájajúca Bratislavskú a Malackú cestu v úseku pozdĺž západného okraja zastavaného územia v smere : nový úsek pozdĺž potoka Saulak, úprava úseku Fajgalskej cesty, nová trasa nábrežnej komunikácie prepájajúca Fajgalskú a Suvorovovu ulicu, úprava Suvorovovej ulice v celej dĺžke a úprava prepojovacej Kutuzovovej ulice až po Malackú cestu
  12. Prepojenie Zigmundíkovej ulice dopravnou komunikáciou a mostným objektom cez potok Saulak na navrhovanú nábrežnú komunikáciu v Ú.P.C. 10-3
  13. Rekonštrukcia kanalizačného zberača "A" pozdĺž potoka Saulak - vo vymedzení ochranného pásma 3 m obojstranne od osi kanála ako prístupový manipulačný priestor pre opravy, údržbu a rekonštrukciu medzi ulicami Fajgalská cesta - Suvorovova ulica
  14. Výhľadová trasa prekládky štátnej cesty 11/503 do tunelovej cesty v úseku Pezinok - Pernek
  15. VTL plynová prípojka k RS pri Policajnej škole vrátane plochy pre RS
  16. Prepojovacia komunikácia obytného územia Muškát na Cajlanskú ulicu v Ú.P.C. 13-3
  17. Obslužná komunikácia v obytnom území Muškát s prepojením na ulicu Dr. Bokesa v Ú.P.C. 4-3
  18. Nové TS v U.O. č. 5 a Ú.P.C. 2-8, 7-7, 10-3, 13-3, plochy pre umiestnenie objektov TS
  19. Vybavenosť - lokalita vymedzenia pre nový nemocničný areál v U.0.56
  20. Nekomerčná vybavenosť obytného súboru Muškát - navrhovaná rezerva pre zariadenia školských, kultúrnych zdravotníckych, príp. sociálnych stavieb
  21. Obslužná komunikácia obytného územia Muškát
  22. Doplnenie prevádzkových plôch cintorína na Cajle (Ú.P.C. 4-3) - úprava okolitých priestorov cintorína a prevádzkovaných plôch (parkovisko, zeleň, ...)
  23. Kanalizácia a ČOV (ČS) Grinava
  24. Parkovisko Za hradbami
  25. Rozšírenie mestského cintorína (Ú.P.C. 6-5)
  26. Vytvorenie územnej rezervy pre rozšírenie mestského cintorína (Ú.P.C. 6-5)
 3. Zoznam verejnoprospešných stavieb ÚP Rekreácia a cestovný ruch - SÚ Pezinok je nasledovný:
  1. V rekreačnom priestore Baba
   • rozšírenie parkovísk pri štátnej ceste 11/503 pri vstupe do priestoru rekreačného strediska
   • kabelizácia 22 kV vzdušného a elektrického vedenia na území RP
  2. V rekreačnom priestore Krkavec
   • vodovodný rozvod z centrálnej studne (v prípade, že bude realizovaná takáto alt.)
   • kanalizačné prepojenie na centrálnu žumpu (v prípade, že bude realizovaná takáto alt.)
   • kabelizácia verejnej siete NN vzdušného elektrického vedenia
  3. V rekreačnom priestore Kučišdorfská dolina
   • rozšírenie verejného vodovodu - rozšírenie verejnej kanalizácie
   • kabelizácia VN alebo vzdušných rozvodov v jestvujúcich trasách (po návrhovom období)
  4. V rekreačnom priestore Slnečné údolie
   • rozvod verejného vodovodu a kanalizácie
  5. V rekreačnom priestore Stupy
   • rozšírenie verejných rozvodov vodovodu
   • verejný kanalizačný rozvod


§ 4
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

 1. ÚPN Mesta Pezinok a ÚPN Rekreácia a cestovný ruch v znení ich zmien a doplnkov sú uložené na Mestskom úrade v Pezinku a Krajskom stavebnom úrade v Bratislave.
 2. Všetky ustanovenia týkajúce sa zásad a regulatívov vo vzťahu k plánovanej novej skládke KO v Ú.P.C. 13-1 lokalite Panholec, nie sú súčasťou záväzných častí územného plánu.


§ 5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Zrušuje sa nariadenie Mesta Pezinok č. 16/93 o vyhlásení záväzných častí územného plánu.
 2. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke www.pezinok.sk, v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.
 3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Pezinok.
 4. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 30 dní bude VZN prístupné na Mestskom úrade v Pezinku.

 

 

Mgr. Oliver Solga
primátor Mesta Pezinok