VZN č. 03/2006 (ZRUŠENÉ)

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu, v znení VZN č. 15/2000, VZN č. 5/2002, VZN č. 15/2004, VZN č. 2/2005, VZN č. 9/2005 a VZN č. 2/2006

M E S T O     P E Z I N O K
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2006
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu, v znení VZN č. 15/2000, VZN č. 5/2002, VZN č. 15/2004, VZN č. 2/2005, VZN č. 9/2005 a VZN č. 2/2006

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, s poukazom na § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), sa dňa 30.06.2006 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“):


Čl. I
ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Predmetom úpravy tohto VZN je zapracovanie záväzných častí ÚP, ako vyplynuli zo Zmien a doplnkov Územného plánu Mesta Pezinok č. 2/2005.

 


Čl. II
PREDMET ÚPRAVY

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu, v znení VZN č. 15/2000, VZN č. 5/2002, VZN č. 15/2004, VZN č. 2/2005, VZN č. 9/2005 a VZN č. 2/2006 sa mení a dopĺňa takto:

 

 

 

 1. Mení sa odsek 2 v § 2 a jeho nové znenie je nasledujúce : „Skratka „ÚPN“ (územný plán) označuje platnú územnoplánovaciu dokumentáciu a návrh mesta Pezinok, schválenú Uznesením Mestského zastupiteľstva v Pezinku č. 1-100/96 zo dňa 12.09.1996 a č. 1-64/97 zo dňa 24.04.1997 a jeho zmien a doplnkov schválených Uznesením MsZ č. 1-173/2002 zo dňa 14.11.2002, Uznesením MsZ č. 1-180/2004 zo dňa 10.09.2004, Uznesením MsZ č. 1-20/2005 zo dňa 25.02.2005, Uznesením MsZ č. 1-99/2005 zo dňa 01.07.2005 a Uznesením MsZ č. 1-1-98/2006 zo dňa 30.06.2006“ .
 2. Mení sa odrážka E/ v § 3 ods. 1 písm. a/ a jej nové znenie je nasledujúce:
  • E/ Urbanistická koncepcia, ktorá rieši širšie vzťahy v území, formovanie funkčnopriestorovej kostry mesta, členenie mesta na 16 urbanizačných obvodov,ktoré delí na menšie územno-priestorové celky /Ú.P.C./ v znení zmien a doplnkov, rok 2002, rok 2004, 2005 a zmien a doplnkov územného plánu Mesta Pezinok č. 2/2005 týkajúcich sa časti E.4 Riešenie územno-priestorových celkov a urbanistických obvodov, vypracovaných Ing. arch. Imrichom Pleidlom v októbri 2005.“.
 3. Mení sa odrážka F/ v § 3 ods. 1 písm. a/ a jej nové znenie je nasledujúce:
  • F/ Ekológia a životné prostredie v znení zmien a doplnkov, rok 2002 a zmien a doplnkov územného plánu Mesta Pezinok č. 2/2005 týkajúcich sa časti F.4 Výrobná základňa, F.4.2 Poľnohospodárska výroba, kde sa dopĺňa článok F.4.2.2. Osobitné regulatívy pre účelové poľnohospodárske stavby mimo zastavaného územia (v extraviláne) mesta Pezinok.“.
 4. Mení sa bod 3.1. v § 3 ods. 1 písm. c/ a jeho nové znenie je nasledujúce : „3.1. Výkres č.2 v znení zmien a doplnkov územného plánu Mesta Pezinok č. 2/2005 (2A) – funkčná a priestorová koncepcia – plán funkčného využitia územia M 1:5000.“.
 5. Mení sa bod 3.2. v § 3 ods. 1 písm. c/ a jeho nové znenie je nasledujúce : „3.2. Výkres č.3 v znení zmien a doplnkov územného plánu Mesta Pezinok č. 2/2005 (3A) – organizácia a podmienky využitia územia M 1:5000.“.

 

 

 

Čl. III
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke www.pezinok.sk, v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.
 2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Pezinok.
 3. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 30 dní bude VZN prístupné na Mestskom úrade v Pezinku.

 

 

Mgr. Oliver Solga
primátor Mesta Pezinok