VZN č. 9/2005 (ZRUŠENÉ)

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu, v znení VZN č. 15/2000, VZN č. 5/2002, VZN č. 15/2004 a VZN č. 2/2005

M E S T O    P E Z I N O K
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 9/2005,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu, v znení VZN č. 15/2000, VZN č. 5/2002, VZN č. 15/2004 a VZN č. 2/2005Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, podľa ust. § 4 ods. 3 písm. ch/ a § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, sa dňa 01. 07. 2005 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"): 
 

Čl. I.

Text prílohy č. 1 v zmysle § 3 ods. 1 VZN č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu - Urbanistická koncepcia, Časť E. 4 Riešenie územno - priestorových celkov /Ú. P. C. / a urbanistických obvodov sa mení a dopĺňa nalsedovne:

* textová časť sa mení a dopĺňa podľa Zmeny ÚPD mesta Pezinok 1/2005 spracovanej Architektonickou kanceláriou - Ing. arch. Imrichom Pleidlom, ul. SNP 17, Šaľa, apríl 2005
- odsek "Ú. P. C. 6-5 - Ciele" - dopĺňa sa: K - zabezpečiť rozvojové plochy pre mestský cintorín
- odsek "ÚPC 13-1 Ciele" - vypúšťa sa z textu tretí odstavec: S - zmena funkčného využitia územia rekreačnej lokality Leitne - reštrukturalizačná prestavba územia pre obytné funkcie individuálnych foriem obytných štruktúr

* časť J. Verejnoprospešné stavby sa dopĺňa o:
bod 29/ Rozšírenie mestského cintorína /Ú. P. C. 6-5/ na parcelách č. 2771/6, 2773/1, 2773/4, 2779/2, 2779/3, 2789 a 2790 v k. ú. Pezinok
bod 30/ Vytvoriť územnú rezervu pre rozšírenie mestského cintorína /Ú. P. C. 6-5/ na parcelách 2785, 2786, 2787, 2788/1 a 2788/2 v k. ú. Pezinok
* vo výkresovej časti sa mení a dopĺňa Plán funkčného využitia územia ÚPN mesta Pezinok - Aktualizácia 2002, výkres 1A-M 1:10 000 a Funkčná a priestorová koncepcia, výkres 2A - M 1:5000. Funkčné využitie pozemkov u parc. číslo 2771/6, 2773/1, 2773/4, 2779/2, 2779/3, 2789 a 2790 v k. ú. Pezinok sa mení z ucelených z plôch s vyššou mierou polyfunkčnosti bývania, vybavenosti, podnikateľských aktivít a technickej vybavenosti, na plochy cintorína a územnú rezervu pre plochy cintorína.
Funkčného využitie pozemkov v rámci RO Leitne sa mení nasledovne:
a/ z kategórie "na dožitie" a "plochy individuálnych foriem obytných štruktúr" na kategóriu "plochy rekreačnej oblasti"
b/ z kategórie "plochy individuálnych foriem obytných štruktúr" na kategóriu "vinohrady"
 

Čl. II.

  1. Návrh Tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke Mesta v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.
  2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta.
  3. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude VZN prístupné na Mestskom úrade v Pezinku.

 

Mgr. Oliver Solga
primátor Mesta Pezinok