VZN č. 04/2007

o určení názvov ulíc v Meste Pezinok

M E S T O     P E Z I N O K
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2007
o určení názvov ulíc v meste Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
na základe ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) a § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa dňa 09.02.2007 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN)


§ 1
Úvodné ustanovenia

 1. Mesto Pezinok (ďalej len Mesto) týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej VZN) určuje kompletný zoznam ulíc v meste Pezinok.
 2. Každá nová ulica bude určená novým VZN, ktorý bude tvoriť novelu tohto VZN.
 3. V zmysle § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, mesto (obec) určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev. V meste, v ktorej je viac ulíc alebo iných verejných priestranstiev, má každá ulica alebo iné verejné priestranstvo svoj názov. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu mesta, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu mesta.

§ 2
Zoznam ulíc

 1. V prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN sú v abecednom poradí určené názvy ulíc v meste Pezinok.
 2. Názov ulice sa píše v znení ako je uvedené v tomto VZN. Ako súčasť označenia ulice nie je potrebné písať slovo „ulica“. Iné označenie ulice spojené s názvom, napr. cesta, námestie, je súčasťou názvu ulice.

§ 3
Povinnosti fyzických a právnických osôb
 1. V súvislosti s prijatím tohto nariadenia, vzniká fyzickým a právnickým osobám podľa osobitných zákonov a v lehotách v nich uvedených, povinnosť dať si do súladu s týmto nariadením svoje príslušné doklady (napr. preukaz totožnosti, živnostenský list a pod.) 

§ 4
Práva a povinnosti mesta
 1. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje mesto na vlastné náklady.
 2. Povinnosti pri označovaní ulíc upravuje Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

§ 5
Spoločné ustanovenia
 1. Časť územie mesta Pezinok tvorené ulicami uvedenými v tomto VZN, ktorá je svojim charakterom určená na všeobecné využívanie, alebo inak slúži všeobecnej potrebe, je verejnosti prístupné a je vo vlastníctve Mesta tvorí verejné priestranstvo mesta.
 2. Verejným priestranstvom je najmä cesta, miestna komunikácia, chodník, námestie, trhovisko, plochy parkov, verejnej zelene, plochy medzi budovami sústredenej bytovej výstavby a pod.

§ 6
Záverečné ustanovenia
 1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke Mesta (www.pezinok.sk) v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.
 2. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa zverejnenia na úradnej tabuli Mesta.
 3. Po vyvesení na úradnej tabuli Mesta po dobu 15 dní bude VZN prístupné na Mestskom úrade v Pezinku.

Mgr. Oliver Solga
primátor Mesta Pezinok
 
Príloha
k VZN č. 4/2007
o určení názvov ulíc v Meste Pezinok
Por. číslo
Názov ulice Katastrálne územie Poznámka
1 1. mája    
2 Baba   VZN č. 3/2007
3 Banícka    
4 Bernolákova    
5 Bratislavská    
6 Bottova    
7 Bystrická    
8 Cajlanská    
9 Cintorínska Grinava  
10 Černicová Grinava  VZN č. 5/2007
11 D. Virgoviča Grinava  
12 Dobšinského    
13 dona Sandtnera   VZN č. 3/2007
14 Dr. Bokesa    
15 Dr. Štohla   VZN č. 11/2005
16 Drevárska   VZN č. 5/2005
17 Družstevná Grinava  
18 Eugena Suchoňa  VZN č. 7/2007
19 F.P. Drobiševa    
20 Fajgalská cesta    
21 Fándlyho    
22 Farská    
23 Fortna   VZN č. 16/2004
24 Fraňa Kráľa    
25 gen. Pekníka    
26 gen. Svobodu    
27 Glejovka    
28 Gogoľova    
29 Gorkého    
30 Grobská cesta Grinava  
31 Hasičská   VZN č. 11/2004
32 Hečkova Grinava  
33 Hollého    
34 Holubyho    
35 Hrnčiarska    
36 Hroznová    
37 Hurbanova Grinava  
38 Hviezdoslavova    
39 Javorová   VZN č. 11/2004
40 Jána Raka Grinava  
41 Jesenského    
42 Jilemnického    
43 Jiráskova    
44 Kalinčiakova    
45 Kamenice   VZN č. 1/2004 (Turie brehy)
46 Kataríny Franklovej VZN č. 9/2007
47 Kollárova    
48 Komenského    
49 kpt. Jaroša    
50 Krížna    
51 Krkavec Grinava VZN č. 3/2007
52 Kučišdorfská dolina   VZN č. 3/2007
53 Kukučínova    
54 Kupeckého    
55 Kutuzovova    
56 Kuzmányho    
57 Radničné námestie    
58 Liesková Grinava VZN č. 5/2007
59 L. Novomeského    
60 Leitne   VZN č. 3/2007
61 Lesnícka    
62 Limbašská cesta Grinava  
63 Ľudovíta Rajtera VZN č. 9/2007
64 M. R. Štefánika    
65 Majakovského    
66 Malacká cesta    
67 Malokarpatská    
68 Markušova    
69 Matúškova Grinava  
70 Meisslova    
71 Mierová    
72 Mladoboleslavská    
73 Mlynárska Grinava VZN č. 5/2007
74 Moyzesova    
75 Muškátová    
76 Myslenická Grinava  
77 Mýtna    
78 Na bielenisku    
79 Nálepkova    
80 Nerudova    
81 Nová Grinava  
82 Obchodná   VZN č. 11/2004
83 Obrancov mieru    
84 Okružná   VZN č. 11/2004
85 Orešie Grinava  
86 Panholec    
87 Podhorská   VZN č. 1/2004 (Turie brehy)
88 Pod kalváriou   VZN č. 11/2004
89 Podkarpatská Grinava  
90 Pod lipou    
91 Potočná    
92 Pri mlyne Grinava VZN č. 3/2007
93 Puškinova    
94 Rázusova    
95 Reisinger   VZN č. 3/2007
96 Richarda Rétiho   VZN č. 3/2007
97 Rulandská    
98 Sama Chalupku    
99 Saulaková    
100 Senecká    
101 Schaubmarova   VZN č. 11/2004
102 Silvánová    
103 Sládkovičova    
104 Slnečná    
105 Slnečné údolie    
106 SNP    
107 Stupy   VZN č. 3/2007
108 Suvorovova    
109 Svätoplukova    
110 Šafárikova    
111 Šancová    
112 Šenkvická cesta    
113 Št. Polkorába    
114 Štúrova Grinava  
115 Švermova    
116 Talihov dvor    
117 Tehelná    
118 Tolstého    
119 Topoľová   VZN č. 11/2004
120 Trnavská    
121 Trnková Grinava VZN č. 5/2007
122 Vajanského    
123 Vincúrska   VZN č. 1/2004 (Turie brehy)
124 Vinice Grinava  
125 Viničnianska cesta   VZN č. 11/2004
126 Vinohradnícka cesta   VZN č. 11/2004
127 Za dráhou    
128 Za hradbami    
129 Za koníčkom    
130 Záhradná    
131 Záhumenice   VZN č. 11/2005
132 Zámocká    
133 Zigmundíkova    
134 Zumberská   VZN č. 11/2004
135 Železničná Grinava  
                                                          * ostatné Pezinok
VZN č. 04/2007 vo formáte PDF (na jeho otvorenie potrebujete PDF prehliadač, napr. FoxitReader)