VZN č. 3/2019

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach