Všeobecne záväzné nariadenia

Zobrazené:            
Vyberte rok:

Zobrazených je 290 nariadení:

Zobraziť všetky

 • VZN č. 6/2019

  ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok

 • VZN č. 5/2019

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Pezinok v znení VZN č. 1/2018

 • VZN č. 4/2019

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 • VZN č. 3/2019

  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 • VZN č. 2/2019

  o určení výšky finančných príspevkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

 • VZN č. 1/2019

  o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Pezinok

 • VZN č. 10/2018

  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení neskorších zmien

 • VZN č. 09/2018

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2015, VZN č. 8/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • VZN č. 08/2018

  o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území Mesta Pezinok

 • VZN č. 07/2018

  ktorým sa ruší VZN č. 5/2016 o verejnej zeleni

 • VZN č. 06/2018

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, v znení VZN č. 8/2012

 • VZN č. 05/2018

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 • VZN č. 04/2018

  o niektorých podmienkach držania psov

 • VZN č. 03/2018

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

 • VZN č. 02/2018

  Trhový poriadok pre trhovisko na Kupeckého ulici (správca FAIR s. r. o.)

 • VZN č. 01/2018

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Pezinok

 • VZN č. 18/2017

  o úhradách za sociálne služby a záujmovo – vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok

 • VZN č. 17/2017

  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

 • VZN č. 16/2017

  o určení školských obvodov

 • VZN č. 15/2017

  ktorým sa mení VZN č. 1/2017 (Prevádzkový poriadok pohrebísk v Pezinku)

« Späť 1 2 3 4 5 ... 15 Ďalej »