Žiadosti a tlačivá

Uvedené tlačivá sú vo formáte PDF (na ich otvorenie potrebujete PDF prehliadač).
Tlačivá je potrebné vytlačiť, vypísať a odovzdať v podateľni Mestského úradu.
V prípade nejasností ohľadom tlačív sa môžete obrátiť na Kanceláriu prvého kontaktu
tel.: 033/6901 113, e-mail: informacie@msupezinok.sk.


Upozornenie: niektoré tlačivá sú obojstranné a tak ich treba aj vytlačiť, vyplniť a predložiť

ODDELENIE EKONOMIKY A MIESTNYCH DANÍ
MATRIKA
ODDELENIE VÝSTAVBY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Referát výstavby, realizácie a územného plánovania
Referát životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy
STAVEBNÝ ÚRAD
MAJETKOVO-PRÁVNE ODDELENIE
ODDELENIE ŠKOLSTVA A SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI
EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA