Zasadnutie Mestskej rady dňa 26. 05. 2020

Zverejnené od 22. 05. 2020 do 26. 05. 2020 Zobrazené:


Program Materiály Zápisnica

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Transformácia odpadového hospodárstva v meste Pezinok
 3. Pracovná diskusia na tému dane a poplatky
 4. Pracovná diskusia nad investičnou štúdiou cyklo a peší pohyb
 5. Návrh na uzatvorenie dohody o mimosúdnom riešení sporu
 6. Návrh prerozdelenia dotácií pre oblasť športu
  (materiál bude doplnený (v pondelok) po zasadnuti komisie)
 7. Diskusia – vinice, poľovníctvo, cyklo a správanie sa vo viniciach
  (k tomuto dokumentu nebude materiál - ide o pracovnú diskusiu)