Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 25. 06. 2020

Zverejnené od 17. 06. 2020 do 25. 06. 2020 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25. júna 2020 (štvrtok) o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Zmena rokovacieho poriadku
 3. Prevody a nájmy
 4. Rozpočtové oparenie Mestského podniku služieb, p.o. — zvýšenie príspevku (COVID 19)
 5. Rozpočtové opatrenie - Kotolňa MsU presun z grantov na výstavbu
 6. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2/2007 o pamätihodnostiach mesta Pezinok
 7. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o verejnom poriadku
 8. VZN o dotáciách
 9. Návrh na schválenie čerpania príspevkov na šport, kultúru a sociálnu starostlivosť na rok 2020
 10. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2019 a stanovisko DR
 11. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. zárok 2019 a stanovisko DR
 12. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie PKC, p.o. za rok 2019
 13. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MPS, p.o. za rok 2019
 14. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum, p.o. za rok 2019
 15. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2019
 16. Zúčtovanie rozpočtového provizória
 17. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok mesta Pezinok nad 1000,- eur
 18. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 1.5. do 10.6. 2020
 19. Finančná analýza priamych a nepriamych dotácií z rozpočtu Mesta pre jednotlivé kluby
 20. Plnenie uznesenia - Doplnená koncepcia športu
 21. Informácie z činnosti MsU a UHK
 22. Upozornenie prokuratúra
 23. Rôzne
 24. Interpelácie poslancovPrílohy: