Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 13. 08. 2020

Zverejnené od 05. 08. 2020 do 13. 08. 2020 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam


Mesto Pezinok

PROGRAM
mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13. augusta 2020 (štvrtok) o 17.00 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie
  2. Zloženie sľubu p. Mgr. Martina Dulaja
  3. Rozhodnutie o proteste prokurátora proti Uzneseniu MsZ č. 1-23/2020 zo dňa 30.03.2020
  4. Návrh VZN č. 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších VZN


Prílohy: