Zasadnutie Mestskej rady dňa 18. 11. 2020

Zverejnené od 14. 11. 2020 do 18. 11. 2020 Zobrazené:


Program Materiály Zápisnica

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Súhlasy a vecné bremená
  2.01. ZoBZoVB Hviezdoslavova
  2.02. ZoBZoVB Šancova
  2.03. ZoBZoVB SNP
  2.04. ZoBZoVB Hrnčiarska
  2.05. ZoBZoVB Obrancov mieru
  2.06. Súhlas vjazd a úpravy pozemku Holubyho Komes Real
  2.07. VB Elkatel
  2.08. VB BVS, a. s.
 3. Prevody a nájmy
  3.01.
  3.02.
  3.03.
  3.04.
  3.05.
  3.06.
  3.07.
  3.08.
  3.09.
  3.10.
  3.11.
  3.12.
  3.13.
  3.14.
  3.15.
  3.16.
  3.17.
  3.18.
  3.19.
  3.20.
 4. Návrh OVS – nájom mestskej vínotéky na Radničnom námestí 9
 5. Nadobudnutie stavebného objektu a pozemkov pri BD Muškátová (MK-Projekt, s.r.o.)
 6. Menovanie redakčnej rady časopisu PEZINČAN
 7. Návrh na zmeny v komisiách MsZ
 8. Návrh na zmenu člena komisie na koordináciu činností súvisiacich s prevádzkovaním TEZ
 9. Koncepcia rozvoja príspevkovej organizácie MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
 10. Koncepcia rozvoja kultúry a kultúrneho života príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum
 11. Koncepcia rozvoja obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o.
 12. Parkovanie v centre mesta
 13. Návrh na zmenu štatútu mesta Pezinok
 14. Návrh úverových podmienok na verejné osvetlenie, stanovisko HK
 15. Návrh na zmenu účelu použitia dotácie na kultúru
 16. Návrh na zmenu zmluvy o nájme NP Starej požiarnej zbrojnice s DHZ
 17. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Pezinok
 18. Zmarené investície – odpísanie
 19. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok mesta Pezinok nad 1000€
 20. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach
 21. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
 22. Rôzne