Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 10. 12. 2020

Zverejnené od 03. 12. 2020 do 10. 12. 2020 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2020 (štvrtok) o 8.30 hod. v Spoločenskej sále Domu kultúry v Pezinku, Holubyho č. 42, Pezinok, I. poschodie.

 1. Otvorenie MsZ, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Informácie primátora
 3. Informácia z činnosti ÚHK
 4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Pezinok
 5. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia
 6. Návrh VZN č. x/2020 o mestskej polícii
 7. Návrh VZN č. x/2020 o ochrane, tvorbe a údržbe zelene na území mesta Pezinok
 8. Návrh VZN č. x/2020 o chove a držaní zvierat na území mesta Pezinok
 9. Návrh VZN č. x/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 10. Návrh VZN č. x/2020 o miestnych daniach
 11. Návrh na zrušenie VZN č. 1/2019 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Pezinok
 12. Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Pezinok
 13. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum na rok 2021
 14. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum, p.p. na rok 2021
 15. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb, p.o. na rok 2021
 16. Finančný plán obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.
 17. Finančný plán obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o.
 18. Návrh rozpočtu mesta Pezinok na rok 2021 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023 a stanovisko HK
 19. ZŠ Orešie – dofinancovanie prenesených kompetencií na rok 2020
 20. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Pezinok č. 1-11/2020 zo dňa 27. 02. 2020  (posun termínu zriadenia Základnej školy, Komenského 27, Pezinok)
 21. Návrh na zmenu zmluvy o nájme NP Starej požiarnej zbrojnice s DHZ
 22. Prevod pozemku na Muškáte - SKALA TOPINVEST
 23. Harmonogram práce MsZ na rok 2021
 24. Interpelácie poslancov
 25. Rôzne


Prílohy: