Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 04. 03. 2021

Zverejnené od 24. 02. 2021 do 04. 03. 2021 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 4. marca 2021 (štvrtok) o 9.00 hod. prostredníctvom videokonferencie za pomoci aplikácie Microsoft Teams..

 1. Otvorenie MsZ, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 3. Návrh VZN o určení výšky finančných príspevkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia  
 4. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 8/2020 o dotáciách
 5. Schválenie zmien a doplnkov k územnému plánu č. 1/2018 a návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 11/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok
 6. Návrh predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt Kompostáreň Pezinok
 7. Návrh bodov a detailov do koncepcie využívania verejného priestoru pre súkromné účely (plnenie uznesenia MsZ z 26.11.2020)
 8. Návrh konceptu na prevádzkovanie rekreačných oblastí (plnenie uznesenia MsZ z 26.11.2020)
 9. Návrh na zmenu Štatútu Mesta Pezinok a Štatútu a rokovacieho poriadku stálych komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Pezinku
 10. Informácia z činnosti ÚHK
 11. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2020
 12. Vyhodnotenie práce komisií MsZ za rok 2020
 13. Návrh na zmenu v Komisii športu
 14. Interpelácie
 15. Rôzne
 16. Informácie primátora


Prílohy: