Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 04. 03. 2021

Zverejnené od 24. 02. 2021 do 04. 03. 2021 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam

Návrh na zníženie nájomného - uznesenie č. 1-1/2021
2. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi - uznesenie č. 1-2/2021
3. Návrh VZN o určení výšky finančných príspevkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia - uznesenie č. 1-3/2021
4. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 8/2020 o dotáciách - uznesenie č. 1-4/2021
5. Schválenie zmien a doplnkov k územnému plánu č. 1/2018 a návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 11/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok - uznesenie č. 1-5/2021
6. Návrh predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt Kompostáreň Pezinok - uznesenie č. 1-6/2021
7. Návrh bodov a detailov do koncepcie využívania verejného priestoru pre súkromné účely (plnenie uznesenia MsZ z 26.11.2020) - uznesenie č. 1-7/2021
8. Návrh konceptu na prevádzkovanie rekreačných oblastí (plnenie uznesenia MsZ z 26.11.2020) - uznesenie č. 1-8/2021
10. Informácia z činnosti ÚHK - uznesenie č. 1-9/2021
11. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2020 - uznesenie č. 1-10/2021
12. Vyhodnotenie práce komisií MsZ za rok 2020 - uznesenie č. 1-11/2021
13. Návrh na zmenu v Komisii športu - uznesenie č. 1-12/2021
Plnenie uznesení č. 1- 158/2020 a č. 1-159/2020 - uznesenie č. 1-13/2021